8. SINIF MİLLİ UYANIŞ YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER TEST

8. SINIF MİLLİ UYANIŞ YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER TEST

8. sınıf inkılap tarihi 2. ünite testleri, 8.sınıf inkılap tarihi 2.ünite testleri ve cevapları, 8. sınıf inkılap tarihi 2. ünite testleri ve cevapları 2020, 8.sınıf inkılap tarihi 2. ünite testleri ve cevapları yeni müfredat

Kolay gelsin gençler.
Soru-1: Osmanlı devlet yönetiminde etkili olan İttihat ve Terakki Cemiyeti liderlerinden Enver Paşa’ya göre dağılmakta olan imparatorluğun kurtulmak için son çaresi, Almanya’nın yanında savaşa girmekti. Enver Paşa, Alman ordusunun teknolojisine ve askeri gücüne çok güveniyor ve savaşı Almanya’nın kazanacağına inanıyordu. Almanya ile savaşa girilirse daha önce kaybedilen toprakların geri kazanılacağına inanıyordu. Böylece kapitülasyonlar kaldırılacak, var olan dış borçlar silinecek ve ekonomik bağımsızlık sağlanarak imparatorluğun itibarı geri kazanılacaktı.
Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Almanya’nın yanında savaşa girmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Devletin ekonomik sorunlarının çözüleceği umudu
B) Son dönemlerde kaybedilen toprakların yeniden alınacağı düşüncesi
C) İmparatorluğun Almanya’nın himayesinde varlığını sürdürmesi düşüncesi
D) İttihat ve Terakki Cemiyetinin Almanların savaşı kazanacağını düşünmesi

Soru-2:  Sivas kongresinde alınan bir kararla ülke genelinde kurulan tüm milli cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir.
Kongrenin böyle bir karar almadaki amacı ne olabilir?
A) Saltanat ve Hilafetin devamını sağlamak
B) TBMM’nin kuruluşunu sağlamak
C) Ulusal birliği sağlayarak ülkenin işgaline karşı koymak
D) İtilaf devletlerinin desteğini kazanmak

Soru-3:  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin Birinci Dünya Savaşında kendi topraklarında savaştığı cephelerden biri değildir?
A) Çanakkale
B) Hicaz-Yemen
C) Filistin
D) Makedonya

Soru-4:  İzmir’in gizli antlaşmalarla İtalya’ya vaadedilmesine rağmen, Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin isteğiyle Yunanistan’a verilmiştir.
İngiltere’nin böyle bir girişimde bulunmasının sebebi nedir?
A) İngiltere’nin bölgeyi güçlü bir İtalya yerine kendine bağımlı bir Yunanistan’a bırakmak istemesi
B) İtalya yine taraf değiştirip İttifak gurubuna katılmıştır.
C) İtalya, İngiltere’nin sömürgelerine saldırmıştır.
D) İngiltere artık İzmir’i önemsememektedir.

Soru-5:  Almanya’nın, Osmanlıyı kendi yanında savaşa çekmek istemesinin sebeplerinden biri de Rusya’ya ……………………………….  yoluyla yardım gönderilmesini engellemekti.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
A) Süveyş Kanalı          B) Balkanlar
C) Adalar                      D) Boğazlar

Soru-6:  Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde Türk vatanının sınırları aşağıdaki belgelerin hangisi ile belirlenmiştir?
A) Amiral Bristol Raporu                         B) Amasya Genelgesi
C) Erzurum Kongresi Kararları             D) Misak-ı Milli

Soru-7:  İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanmasına karşı çıkmamışlardır. Bunun sebebi ne olabilir?
A) Mecliste işgallere karşı gelebilecek, kendi aleyhlerine bir karar çıkmasını beklememeleri.
B) Meclise seçilen milletvekillerinin çoğunun manda ve himaye taraftarı vekiller olmaları
C) Seçilen milletvekillerinin padişahın desteğiyle seçilmiş olmaları
D) Mecliste misakı Milli kararlarının alınacak olması

Soru-8:  Kurulduğu günden itibaren bir hükümet gibi çalışan Temsil Heyetinin görevi aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle sona ermiştir?
A) İrade-i Milliye gazetesinin yayına başlamasıyla
B) Misak-ı Milli kararlarının kabulüyle
C) TBMM’nin açılmasıyla
D) Amasya Genelgesinin toplanmasıyla

Soru-9:  Osmanlı Devletinin Orta Asya’daki Türk­lerle birleştirmek ve Almanların Bakü petrollerini ele geçirmek istemesi üzerine açtıkları ilk taarruz cephesi hangisidir?
A) Kafkas Cephesi                        B) Kanal Cephesi
C) Çanakkale Cephesi                  D) Irak Cephesi

Soru-10:  Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşına girerken bir takım beklentiler içindeydi. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin savaşa girme sebeplerinden biri değildir?
A) Kaybettiği toprakları geri almak.
B) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi.
C) Osmanlı ordusu ve ekonomisini Almanların desteğiyle güçlendirmek istemesi.
D) Almanya’nın sömürgelerini paylaşmak istemesi 

Soru-11: Amacı; Türklere karşı yapılan haksız ve yersiz propagandalara karşı çıkmak, basın ve yayın yolu ile Türk Milletinin haklı sesini dünyaya duyurmak olan ulusal nitelikteki milli (yararlı) cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Milli Kongre Cemiyeti
C) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

Soru-12:  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Savaşa girmesiyle yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Yeni cepheler açılmıştır.
B) Savaş geniş bir alana yayılmıştır.
C) İngiltere’nin Müslüman sömürgeleri bağımsızlıklarına kavuşmuştur.
D) Savaşın süresi uzamış, Almanya büyük ölçüde rahatlamıştır.

Soru-13:  Osmanlı Devleti’nin varlığını koruyabilmesi için ABD’nin manda ve hima­yesine girmesi gerektiğini savunan milli varlığa düşman cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Wilson Prensipleri Cemiyeti
B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
C) Pontus – Rum Cemiyeti
D) Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri

Soru-14:  Birinci Dünya Savaşını aşağıdaki sonuçlarından hangisi dünya barışını korumaya yöneliktir?
A) Çok uluslu büyük imparatorluklar yıkıldı.
B) Milletler Cemiyeti kuruldu.
C) Yeni rejimler ortaya çıktı.
D) Milyonlarca insan hayatını kaybetti.

Soru-15:  Birinci Dünya Savaşının sonunda İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti’yle imzaladıkları, ancak Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmadığı için hukuken geçersiz olan barış antlaşmasının adı nedir?
A) Mondros                B) Sevr
C) Mudanya               D) Lozan

Soru- 16 Birinci Dünya Savaşının aşağıdaki sebeplerinden hangisi diğerlerinden farklı olarak değerlendirilebilir?
A) Sömürgecilik                 B) Panslavizm
C) Alsas- Loren Sorunu     D) Ham madde ve Pazar arayışı

Soru- 17 I. Dünya Savaşı öncesinde 1789 …………………… ……………………….’nin yaydığı eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi kavramlar tüm dünyayı etkisi altına almıştır.
Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir.
A) Fransız İhtilali         B) Sanayi Devrimi
C) Coğrafi Keşifler      D) Sömürgecilik

Cevap anahtarı;

 1. C
 2. C
 3. D
 4. A
 5. D
 6. D
 7. A
 8. C
 9. A
 10. D
 11. B
 12. C
 13. A
 14. B
 15. B
 16. B
 17. A

Bu sayfada milli uyanış test çöz, 8. sınıf inkılap tarihi 2. ünite soruları, milli uyanış test soruları, milli uyanış yurdumuzun işgaline tepkiler test, 8. sınıf inkılap tarihi 2. ünite 50 soru, 8. sınıf inkılap tarihi 2. ünite 100 soru, milli uyanış yurdumuzun işgaline tepkiler test soruları ve cevapları bulunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler