8. Sınıf İnkılap Tarihi 1 Ünite Test 100 Soru, 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite 100 Soru İndir

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1 Ünite Test 100 Soru, 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite 100 Soru İndir

8 sınıf inkılap tarihi 1 ünite test 100 soru ve cevapları, 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1 ünite 100 soru ve cevap anahtarı, 8.sınıf inkılap tarihi 1.ünite 100 soru ve cevapları indir, 8 sınıf inkılap tarihi bir kahraman doğuyor test, 8.sınıf inkılap tarihi bir kahraman doğuyor 100 soru, 8.sınıf inkılap tarihi 1.ünite 100 soru çöz, 8 sınıf inkılap tarihi 1 ünite test 100 soru ve cevapları ödev

Kolay gelsin…

Bir Kahraman Doğuyor Soruları

S1. Avrupalı devletlerin gerçekleştirdiği Coğrafi Keşiflerden sonra ticaret gemileri Akdeniz’den ayrılıp Atlas Okyanusu’na doğru kaydı. Osmanlı Devleti’nin kontrolündeki İpek ve Baharat Yolları önemini, Akdeniz ticareti de canlılığını kaybetti. Devletin gümrük gelirleri de büyük ölçüde azaldı. Gümrük gelirlerini artırmak için Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonlar da amacına hizmet etmedi.
Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti’ni daha çok hangi alanda etkilemiştir?
A) Siyasi        B) Dini       C) Ekonomik                      D) Toplumsal

S2. Osmanlı Devletinde 1839’da Tanzimat Fermanı, 1856’da Islahat Fermanı ilan edilmişti. Ardından 1876 yılında Meşrutiyet ilan edilerek Kanuni Esasi kabul edilmiştir. Böylece Osmanlı Mebusan Meclisi açılarak halkın mebusları (milletvekili) seçmesine imkan sağlanmıştır.
Osmanlı Devletinde yaşanan bu gelişmeler ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiş olamaz?
A) Osmanlı Devleti, bütünlüğünü korumak istemektedir.
B) Gayrimüslimlerin ayrılıkçı taleplerinin önüne geçilmek istenmiştir.
C) Sanayi inkılabının etkileri azaltılmak istenmiştir.
D) Ülkede yönetiminde kanuni düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır.

S3. İngiltere’de başlayan sanayi inkılabı bir süre sonra Avrupa’nın diğer devletlerine yayıldı. Sanayi devrimini gerçekleştiren ülkeler kurdukları fabrikalarda işleyebilmek için ham maddeye ihtiyaç duydular. Ardından fabrikalarında işledikleri bu malları satabilecekleri pazar ülkeler aradılar. Ekonomik, siyasi ve askeri olarak güç kazanan bu devletler henüz gelişmemiş, güçlü siyasi birliklere sahip olmayan ülkeleri kendileri için sömürge olarak gördüler. Açık pazar olarak gördükleri bu ülkeleri uzun yıllar sömürdüler.

Metne göre;

  1. Ham madde
  2. Milliyetçilik
  3. Eşitlik
  4. Pazar

Kavramlarından hangileri Sanayi İnkılabından sonra ortaya çıkmıştır?
A) 1 ve 4          B) 1 ve 3     C) 1 ve 2       D) 2 ve 4

S4. 20. Yüzyıldan önce Avrupa’da yaşanan önemli gelişmelerin sonuçları bir süre sonra başka devletleri de etkilemeye başladı. Bu sonuçların bir kısmı Osmanlı Devletini de etkiledi.
Avrupa’da yaşanan aşağıdaki gelişmelerin hangisi Osmanlı Devleti ‘nin siyasi bütünlüğünü tehdit etmiştir?
A) Fransız İhtilali      B) Reform       C) Aydınlanma Çağı        D) Coğrafi Keşifler

S5. Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şam’a gelince burada Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Beyrut ve Yafa’da bu cemiyetin şubelerini açsa da aklı hep Rumeli’de idi. Orada siyasi faaliyetlerin ve örgütün teşkilatlanmasının daha iyi olacağını düşünüyordu.
Mustafa Kemal’in Rumeli’de daha kolay siyasi faaliyette bulunacağını düşünmesini sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ticari potansiyelinin Şam’a göre daha yüksek olması
B) Rumeli’nin batıya yakın, yeniliklere ve değişime açık olması
C) Şam’da siyasi faaliyetlerin yasak olması
D) Rumeli’de azınlık isyanlarının başlaması

S6.

  • Diplomasi görevinde bulunmuştur.
  • Bir Avrupa devletinin başkentinde çalışmıştır.
  • Bölgedeki Türk azınlığın haklarını geliştirebilmek için çalışmalar yapmıştır.

Mustafa Kemal hangi şehirde ve görevde iken bu çalışmaları yapmıştır?
A) Selanik’te Ordu görevi         B) Sofya Ateşemiliterliği
C) Şam 5. Ordu                         D) Derne Trablusgarp Savunması

S7. Balkan topraklarında yaşanan huzur ortamı 19. Yüzyılda bozulmaya başladı. Fransız ihtilalinin yaydığı fikirlerden etkilenen gayrimüslimler bazı Avrupa devletlerinin kışkırtmasıyla ayaklanmaya başladı. Zayıflayan Osmanlı Devleti Avrupalıların sürekli azınlık haklarını bahane ederek iç işlerine müdahale edilmesinden rahatsızdı. Osmanlı Devleti yaşanan bu süreçte devletin siyasi birliğini korumak için bazı tedbirler aldı ve yeni uygulamalara başladı.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin siyasi birliğini muhafaza etmek için attığı adımlardan biri değildir?
A) 1839 Tanzimat Fermanı           B) 1856 Islahat Fermanı
C) 1876 Meşrutiyet’in ilanı            D) 1909 31 Mart Olayı

 S8. Osmanlı Devleti 19. Yüzyılda hukuk ve yönetim alanında bazı düzenlemeler yaptı. 1839’da Tanzimat Fermanı ve 1856’da Islahat Fermanı ile Müslüman ve gayrimüslim vatandaşların hak ve sorumlulukları ile ilgili kanuni düzenlemeler yapılmıştı. 1876 yılında Meşrutiyet ilan edilerek ilk Osmanlı anayasası olan Kanuni Esasi kabul edilmişti. Osmanlı Mebuslar Meclisi açılarak halka mebusları seçme hakkı sağlanmıştı.
Osmanlı Devletinde 19. Yüzyılda yaşanan bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?
A) Osmanlı Devleti Avrupalıların açık pazarı olmaktan kurtulmaya çalışmıştır.
B) Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü korumak istemektedir.
C) Avrupalı devletlerin Osmanlının iç işlerine karışması önlenmeye çalışılmıştır.
D) Halkın yönetime katılması sağlanarak ayrılıkçı isyanlar durdurulmak istenmektedir.

S9. Fransız İhtilalinin etkisiyle ortaya çıkan fikirler batılı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı devletinin özellikle Balkanlardaki topraklarında isyanlar çıkıyor ve devlet dağılma tehlikesi yaşıyordu. Devletin dağılmasını önlemeye çalışan bazı Osmanlı aydınları Osmanlıcılık fikri kapsamında dili, dini, ırkı ne olursa olsun bütün Osmanlı vatandaşlarını kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya çalıştılar. Osmanlıcılık fikriyle yürütülen politikalarla gayrimüslimleri devlete bağlılığı arttırılacaktı. Bu anlayışla Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edildi. Kanun-i Esasi kabul edilerek meşrutiyet yönetimine geçildi. Osmanlı Mebusan Meclisi açılarak vatandaşların bir parça da olsa yönetime katılmaları sağlandı.
Verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti bu politikalarla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?
A) Devletin dağılmasını engellemek
B) Ülkede birlik ve beraberliği sağlamak
C) Vatandaşların devlete bağlılığını arttırmak
D) Gayrimüslimlere çeşitli ayrıcalıklar vermek

S10. Mustafa okul çağına gelince annesi ile babası arasında onun gideceği okul sorunu çıkmıştı. Annesi Mahalle Mektebinde dini eğitim almasını, babası ise Şemsi Efendi okuluna giderek modern yöntemlerle eğitim almasını istiyordu. Babası Ali Rıza Bey eşini kırmak istemiyordu. Sonunda onun da gönlü olsun diye birkaç gün Mahalle Mektebine gönderdi. Sonradan kaydını alıp Mustafa’yı Şemsi Efendi okuluna verdi.
Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devletinde eğitimde farklılıklar yaşanmaktadır.
B) Ailesi Mustafa’nın gideceği okul konusuyla bir süre uğraşmışlardır.
C) Mustafa’nın anne ve babası eğitim meselesine farklı bakmaktadır.
D) Gideceği okul konusunda Mustafa’nın da fikri alınmıştır.

S11. 1789 da yaşanan Fransız İhtilalinden sonra yayınlanan Fransız İnsan ve Yurttaşlık Hakları bildirisiyle hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi bazı fikirler dünyaya yayıldı. Bu fikirlerden milliyetçilik, çok uluslu imparatorlukları ciddi derecede sarstı. Osmanlı Devleti de milliyetçilikten ziyadesiyle etkilendi. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar Avrupalı devletlerin de kışkırtmasıyla ayrılıkçı isyanlara yöneldiler. İsyanlar neticesinde Balkanlarda toplumsal düzen ve huzur bozuldu. Asırlarca bir arada yaşayan milletler birbirlerine düşman oldular.
Metinde verilen bilgiye göre Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki hangi etkisi vurgulanmıştır?  
A)Ekonomik                        B) Siyasi               C) Dini                 D) Mali

S12. 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde;

  • 1839’da Tanzimat Fermanı ilan edildi.
  • 1856’da Islahat Fermanı ilan edildi.
  • 1876’da Kanuni Esasi kabul edilerek Meşrutiyet sistemine geçildi ve Mebusan Meclisi açıldı.

Osmanlı Devletinde 19. Yüzyılda yaşanan bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi ile ilgisi olamaz?
A) Osmanlı Devleti siyasi olarak dağılmamak için adımlar atmıştır.
B) Azınlık isyanları engellenmek istenmiştir.
C) Demokratikleşme yolunda adımlar atılmıştır.
D) Ekonomik sorunlar çözülmek istenmiştir.

S13. Mustafa Kemal Manastır askeri İdadisi yıllarından itibaren Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Tevfik Fikret gibi Türk yazarları okurken bir taraftan da J. J. Rousseau, Montesquie, ve Voltaire, gibi yabancı düşünürlerin eserlerini okumuştur.
Okuduğu bu yazarlar Mustafa Kemal’i daha çok hangi yönden etkilemesi beklenir?
A) Devlet adamlığı       B) Yöneticiliği        C) Düşünce hayatı         D) Açık sözlülüğü

S14. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devletinin Afrika kıtasındaki son toprağı ola Trablusgarp’ı İtalyanlar sömürmek istediler. Osmanlı Devleti bu toprakları vermek istemese de burayı koruyabilecek bir durumda değildi. Mustafa Kemal ve bazı gönüllü subaylar buraya giderek halkı direnmek için örgütledi. Derne, Tobruk ve Bingazi’de halk Türk subaylarının önderliğinde İtalyanlara karşı önemli başarılar elde etti.
Trablusgarp’a gönüllü gelerek burada başarılar kazanan Mustafa Kemal’in hangi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır?
A) Vatanseverliği ve örgütleyiciliği           B) İnsan sevgisi ve mücadeleciliği
C) Mantıklı oluşu ve açık sözlülüğü         D) Devlet adamlığı ve millet sevgisi

S15. 15. yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar Avrupa’da yaşanan önemli gelişmeler kıtanın kaderini değiştirdiği gibi başka birçok ülkenin de geleceğini etkilemiştir. Farklı alanlarda yaşanan gelişmeler Avrupa’yı zenginleştirip, güçlendirdiği kadar dünyanın geleceğinde de söz sahibi yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi 15. ve 20. Yüzyıl arasında Avrupa’yı güçlendiren gelişmelerden biri değildir?
A) Coğrafi Keşifler     B) Sanayi İnkılabı     C) Mezhep Savaşları        D) Fransız İhtilali

S16. Osmanlıcılık fikri dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmayı amaçlamıştır. Osmanlıcılık düşüncesinin temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu. Bu fikir Jön-Türkler ve İttihatçılar tarafından da desteklendi.
Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Osmanlıcılık fikri ile yapılmamıştır?
A) Tanzimat Fermanının ilanı.        B) Islahat Fermanın ilanı.
C) Meşrutiyet’in ilanı.                      D) Duyunu Umumiye İdaresinin kurulması.

S17. 15. yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar Avrupa’da yaşanan önemli gelişmeler bir süre sonra başka devletleri de etkilemeye başladı. Bu etkilerden Osmanlı Devleti de nasibini aldı.
Avrupa’da yaşanan aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti ‘ni daha çok ekonomik yönden etkilemiştir?
A) Rönesans       B) Reform         C) Sanayi İnkılabı              D) Fransız İhtilali

S18. Osmanlı Devletinde geleneksel eğitim veren medreseler ve mahalle mektepleri bulunuyordu. Modern yöntemlerle eğitim veren okullar da vardı. Mustafa Kemal’in çocukluğunda bu durum onun ailesinde de bir sorun olmuştu. Annesi geleneksel dini eğitim almasını isterken babası batılı tarzda modern eğitim almasını istiyordu. Ülkede azınlık okulları zararlı faaliyetler içindeydi. Hatta yabancı devletlere bağlı okullar bile bulunuyordu. Bu okullarda misyonerlik faaliyetleri yapılıyordu.
Verilen metne göre Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisinin görünmesi beklenemez?
A) Eğitimde çok başlılık vardır.       B) Yabancı okullar ülkeye zarar vermektedir.
C) Ülkede kültür birliği oluşur.         D) Osmanlı halkında millet olma bilinci oluşmaz.

S19. Fransız İhtilali’nden sonra yayılan milliyetçilik fikri, bir yandan azınlık isyanlarına sebep olurken diğer yandan da bazı Osmanlı aydınlarında ……………………… fikrinin doğmasına zemin hazırladı. Bu fikri Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp gibi aydınlarca savunuldu. Millî Mücadele’nin kazanılmasında bu fikrin etkisi önemlidir.
Verilen metinde bırakılan boşluğa Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarmak için ortaya çıkan hangi fikir getirilmelidir?
A) Osmanlıcılık       B) Ümmetçilik            C) Türkçülük               D) Batıcılık

S20. Bazı Osmanlı aydınlarına göre Müslüman milletler arasındaki iş birliğini geliştirilmeliydi. İslamcılık ya da Ümmetçilik de denilen bu düşünce ile Müslüman milletleri Osmanlı Halifesi etrafında birleştirmek amaçlanıyordu. İslamcılık düşüncesi Mehmet Akif (Ersoy) ve Padişah II. Abdülhamit tarafından da destekleniyordu.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi İslamcılık düşüncesinin geçerliğini kaybetmesine sebep olmuştur?
A) Balkan uluslarının Osmanlı Devletine karşı isyan edip bağımsızlıklarını kazanmaları.
B) I. Dünya Savaşında bazı Arap liderlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlerle iş birliği yapması.
C) İtalyanlara karşı Trablusgarp halkının Türk subaylar önderliğinde direnişe geçmesi
D) II. Meşrutiyetin ilanında sonra yeni rejim karşıtlarının 31 Mart İsyanını çıkarmaları.

Cevap Anahtarı

1.C -2.C -3.A -4.A- 5B – 6B -7D -8A -9D – 10D – 11B- 12D- 13C -14A -15C -16D -17C -18C – 19C- 20B

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Test pdf, 8. sınıf inkılap tarihi bir kahraman doğuyor test pdf, 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Test pdf yeni, 8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Test pdf yeni, 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite 100 Test pdf, 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite 100 soru pdf, İnkılap tarihi 8 lgs testleri, İnkılap tarihi 8 lgs testleri 100

Sonraki 20 Soru ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Test pdf

Sonraki 50 Soru ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite 50 soru

Sonraki 10 Soru ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Denemesi – Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Deneme Testi

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusal.net hondacivictirepressure.com