8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Test Soruları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Test Soruları

Bu sayfada İnkılap Tarihi 1. Ünite Test Soruları, İnkılap Tarihi 1.ünite ile ilgili sorular, İnkılap Tarihi 1. Ünite Test Çöz, bir kahraman doğuyor ünitesi test soruları cevap anahtarlı, 8. sınıf İnkılap Tarihi 1.ünite test soruları bulunmaktadır.

1-ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR TEST SORULARI

1. Osmanlı Devletinin batıya açılan kapısı olan Selanik şehrinde Türklerin dışında farklı din ve farklı etnik yapıdan birçok millet beraber yaşıyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun olumsuz sonucudur?
A) Hoşgörülü bir ortamın bulunması
B) Zengin bir kültürel yapının oluşması
C) Zamanla devlete karşı isyan hareketlerinin başlaması
D) Huzur ve barış içinde yaşamaları

2. Yüzyılda Osmanlı Devletinde;

  • 1839’da Tanzimat Fermanı ilan edildi.
  • 1856’da Islahat Fermanı ilan edildi.
  • 1876’da Kanuni Esasi kabul edilerek Meşrutiyet sistemine geçildi ve Mebusan Meclisi açıldı.

Osmanlı Devletinde 19. Yüzyılda yaşanan bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi ile ilgisi olamaz?
A) Osmanlı Devleti siyasi olarak dağılmamak için adımlar atmıştır.
B) Azınlık isyanları engellenmek istenmiştir.
C) Demokratikleşme yolunda adımlar atılmıştır.
D) Ekonomik sorunlar çözülmek istenmiştir.

3. Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim görmemiştir?
A) Manastır Askeri İdadisi       B) İstanbul Üniversitesi
C) İstanbul Harp Okulu           D) Şemsi Efendi İlkokulu

4. Mustafa Kemal emperyalist devletlere karşı ilk askeri başarısını ……………………………….. kazanmıştır. Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
A) Çanakkale Zaferiyle            B) Sakarya Savaşıyla
C) Kafkasya Cephesinde         D) Trablusgarp Savaşında

5. Atatürk 1919-1927 yılları arasını anlattığı Türk Tarihinin çok önemli bir bölümüne ışık tutan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nutuk                                         B) Cumalı Ordugahı
C) Vatandaş için medeni bilgiler     D) Türk’ün Ateşle İmtihanı

6. Osmanlı İmparatorluğunda özellikle Balkanlarda başlayan isyan hareketlerine karşı Osmanlı aydınları çeşitli çareler aramışlardır. Aşağıdaki fikir akımlarından hangisini Osmanlı aydınlarının devleti parçalanmaktan kurtarmak için ortaya atmamıştır?
A) Osmanlıcılık      B) Şarkçılık
C) İslamcılık          D) Batıcılık

7. Mustafa Kemal yaşadığı dönemin geleneklerine zaman zaman aykırı davranmıştır. Latife hanımla evlenirken örf ve adetlerin aksine nikah törenine beraber katılmışlardır. Mustafa Kemal’in bu davranışı neyin göstergesidir?
A) Gelenek ve göreneklere karşı olduğunun
B) Rahatına çok düşkün bir insan olduğunun
C) Kadın haklarına önem verdiğinin
D) Kadınlara erkeklerden daha çok önem verdiğinin

8. Atatürk’ün liderlik vasfının en çok ortaya çıktığı ve Milli Mücadelenin lideri olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
B) Sakarya Savaşı
C) Çanakkale savaşı
D) Lozan antlaşması

9. Harp Akademisinden 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak orduya katılan Mustafa Kemalin ilk görev yeri ……………..dır. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki şehirlerden hangisi getirilmelidir?
A) Derne      B) Sofya      C) Manastır         D) Şam

10. Matematik öğretmeni ……………………………… çok sevdiği ve başarılı bulduğu küçük Mustafa’ya  ‘Kemal’ ismini kim vermiştir? Cümledeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır?
A) Mehmet Tevfik Bey
B) Namık Kemal
C) Mustafa Bey
D) Ömer Naci

11. Mustafa Kemal’in en büyük eseri ……………………………….. dir. Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır.
A) Türkiye Cumhuriyeti
B) Çanakkale Zaferi
C) Cumhuriyet Halk Partisi
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

12. Mustafa Kemal’in “Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için, çağın gerektirdiği yenilikleri gerçekleştirmek zorunludur.”  Sözü Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü vurgulamaktadır?
A) Eğitimciliği                     B)Yeniliklere açık olmayı
C)Azimliliğini                      D) Mantıklılığını

13. Mustafa Kemal’e göre inkılap “Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri ortaya koymaktadır.” Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü onun hangi özelliğini vurgulamaktadır?
A) İnkılapçılık                       B) Mantıklılık
C) Çok yönlülüğü           D) İnsan sevgisi

14. Büyük işler başarmış, yeni Türk devletini kurmuş, yenilik ve inkılâplar gerçekleştirmiş olan Atatürk, gurura kapılmamış, başarılarından kendine pay çıkarmamıştır. Aşağıdaki sözlerden hangisi bunu kanıtlayan bir özellik taşır?
A) Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh bütün vatandır
B) Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
C) Vatanın kurtuluşu, kazanılan zaferler Türk ordusu ile büyük Türk milletinin eseridir.
D) Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimizi başka kuvvetler alabilir.

15. “Mustafa Kemal büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, inkılâpçı ve teşkilatçı bir devlet adamıydı” Bu özellikleri Atatürk’ün hangi yönünü öne çıkarmaktadır?A) Sabırlı ve disiplinli oluşu
B) Askeri deha oluşu
C) Çok yönlülüğü
D) İleri görüşlülüğünü

16. 18. yüzyıl Avrupa’sında ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkileyen iki önemli olay aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Sanayi Devrimi – Fransız İnkılabı
B) Rönesans – Aydınlanma Çağı
C) Reform – Fransız İnkılabı
D) Sanayi Devrimi – Coğrafi Keşifler

17. Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle çok uluslu devletlerde karışıklıklar başlamış ve bu devletler parçalanma tehlikesi yaşamıştır?
A) Sanayi Devrimi          B) Fransız İnkılabı
C) Reform                      D) Coğrafi Keşifler

18. Birinci dünya savaşının sebeplerinden hangisi diğerlerinden farklı bir alandadır?
A) Sömürgecilik                    B) Alsas- Loren sorunu
C) Ekonomik rekabet            D) Panslavizm

19. Birinci dünya Savaşından önce Avrupa’da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu alan yanlış ilişkilendirilmiştir?
A) Reform; Din alanında
B) Sanayi ınkılabı; ekonomik alanda
C) Rönesans; İnsan hakları alanında
D) Fransız ihtilali; siyasi alanda

20.. Atatürk’ün hangi kişilik özelliği kurtuluş savaşının kazanılmasında en çok etkili olmuştur?
A) Kişilikli olması         B) Vatanseverliği
C) İnsancıllığı              D) İnkılapçılığı

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. D
3. B
4. D
5. A
6. B
7. C
8. C
9. D
10. C
11. A
12. B
13. A
14. C
15. C
16. A
17. B
18. D
19 . C
20. B

8. sınıf İnkılap Tarihi bir kahraman doğuyor 100 soru, 8.sınıf inkılap tarihi 1.ünite 100 soru

5 Comments

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz gauss ölçümü www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler