8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Soruları 50 Tane

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Soruları 50 Tane

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite testi 50 Tane, 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Soru 50 Tane, 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Bir kahraman doğuyor Ünitesi testi 50 Tane, 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Bir kahraman doğuyor Ünitesi soruları 50 Tane

S1. Osmanlıcılık fikri farklı dini inanç ve etnik kökene ait Osmanlı vatandaşları arasında bir üst kimlik oluşturmayı amaçlamıştır. “Osmanlı milleti” uluşturmayı hedefleyen bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu. Bu fikir Jön-Türkler ve İttihatçılar tarafından da destekleniyordu.

Osmanlı Devletinde yaşanan aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Osmanlıcılık fikri ile yapılmamıştır?
A) Tanzimat Fermanının ilanı.        B) Yabancı devletlere kapitülasyonların verilmesi
C) Meşrutiyet’in ilanı.                     D) Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması

S2. Mustafa Kemal ve bazı subaylar, kimlik ve kılık değiştirerek halkı örgütlemek için gizlice Trablusgarp’a gitti. Harp Okulunda öğrendiği bilgileri uygulayarak Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarı kazandı.
Verilen metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği ön plana çıkmaktadır?
A) Ümitsizliğe yer vermemesi          B) Çok yönlülüğü
C) Teşkilatçılığı                                D) İleri görüşlü olması

S3. Mustafa Kemal’in doğduğu çocukluğunun geçtiği, ilk ve ortaokulu okuduğu Selanik şehri çeşitli milletlerin, kültürlerin ve dinlerin kaynaştığı bir şehirdi.
Selanik şehrinin bu özelliğinin Mustafa Kemal’in kişiliğinde hangi özelliğe yol açması beklenemez?
A) Irkçı bir kişiliğe sahip olmasına         B) Farklı kültürlere saygı duymasına
C) Yenilikçi bir kişiliğe sahip olmasına   D) Farklı düşüncelere açık olmasına

S4. Mustafa Kemal Osmanlı Devletinin bir subayı olarak pek çok askeri görevler almış ve başarıyla yerine getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Osmanlı Devletinin bir subayı olarak aldığı askeri görevlerden biri değildir?
A) Tümen Komutanlığı                             B) Harekat Ordusunda kurmay başkanlığı
C) Derne ve Tobruk’ta halkı örgütleme    D) Sakarya Savaşında Başkomutanlık

S5. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Birinci Dünya savaşında görev yaptı cephelerden biri değildir?
A) Çanakkale        B) Kafkasya        C) Balkan Savaşı        D) Suriye

S6. Mustafa Kemal’in askeri idadi okumak için geldiği bu şehir Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sıkıntıları hisseden, tartışan, her gün yeni şeyler öğrenen genç insanların bulunduğu ortamdı. Konsolosluklar şehri denilen bu şehir Mustafa Kemal’in yetişmesinde önemli bir yer olmuş, ona yeni ufuklar açmıştır.
Verilen metinde bahsedilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selanik    B) Manastır    C) İstanbul      D) Sofya

S7. Mustafa Kemalin sömürgeci devletlere karşı ilk askeri başarısı aşağıda belirtilen yerlerden hangisindedir?
A) Sofya   B) Trablusgarp     C)Şam      D) İstanbul

S8. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in hayatındaki siyasi faaliyetlerden birine örnek olarak gösterilemez?
A) Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olması
C) Hareket Ordusunda kurmay başkanlığı yapması
D) Cumhuriyet Halk Fırkası’nı kurması

S9. Sofya’da bulunduğu yıllarda Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını kaygıyla izlemiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun asla savaşa girmemesi gerektiğini savunmuştur.
Verilen metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği ön plana çıkmaktadır?
A) Ümitsizliğe yer vermemesi           B) Liderliği
C) İnsan sevgisi                                D) İleri görüşlü olması

S10. Aşağıda Mustafa Kemal’in yaptığı bazı çalışma ve görevler verilmiştir.
Bu çalışma ve görevlerden hangisi bir diplomatik görevdir?
A) Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması
B) Gizlice Trablusgarp’a giderek İtalyanlara karşı halkı örgütlemesi.
C) Hareket Ordusunda kurmay başkanlığı yapması.
D) Sofya’ya ateşemiliter olarak atanması.

S11. Mustafa Kemal genç yaşlarından itibaren ülke sorunlarına kafa yormaya başlamıştı. Onun önemli anılarında biri de Mustafa Kemal Türk-Yunan savaşına katılmak için bazı arkadaşlarıyla okuldan kaçmasıydı.
Mustafa Kemal, Türk-Yunan savaşı yaşandığı sırada hangi okula devam ediyordu?
A) Selanik Mülkiye Rüştiyesi         B) Harp Akademisi
C) Harp Okulu                               D) Manastır Askeri İdadisi

S12. Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının gelişmesinde eserlerini okuduğu yazarlar oldukça etkilidir.
Aşağıdaki yazarlardan hangisi onda farklı yönden bir etki oluşturmuştur?
A)Tevfik Fikret     B)Ziya Gökalp   C)Mehmet Emin Yurdakul    D)Namık Kemal

S13. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin Avrupalı devletlerden kontrolüne geçmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) Siyasi bağımsızlığın olmaması      B) Osmanlı borçları
C) Sanayi üretiminin olmaması          D) Kapitülasyanlar

S14. Aşağıda Mustafa Kemal’in yaptığı bazı çalışma ve görevler verilmiştir.
Bu çalışma ve görevlerden hangisi bir Avrupa devletinde gerçekleşmiştir?
A) Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması
B)Tekirdağ’da bulunan 19. Tümen komutanlığına atanması.
C) Hareket Ordusunda kurmay başkanlığı yapması.
D) Sofya’ya ateşemiliter olarak atanması.

S15. Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün “Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.
Verilen metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği ön plana çıkmaktadır?
A) Ümitsizliğe yer vermemesi        B) Liderliği
C) İnsan sevgisi                             D) Mantıklılığı

S16. Mustafa Kemal Osmanlı Devletinin bir subayı olarak pek çok askeri görevler almış ve başarıyla yerine getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Osmanlı Devletinin bir subayı olarak aldığı askeri görevlerden biri değildir?
A) Balkan Savaşında Bolayır Kolordusunda kurmay başkanlığı
B) 31 Mart İsyanının bastıran Harekat Ordusunda kurmay başkanlığı
C) Milli Mücadelede Sakarya Savaşında Başkomutanlık
D) İtalyanlara karşı Derne ve Tobruk’ta halkı örgütleme

S17. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Birinci Dünya savaşından sonra aldığı askeri görev veya yerlerden görevlerden biridir?
A) Çanakkale      B) Kafkasya   C) Başkomutanlık     D) Suriye

S18. Aşağıda Atatürk’ün bulunduğu şehirler ve buralarda bulunuş nedenleri eşleştirilmiştir.
Sofya: Askeri ateşe olarak görev yaptı.
Trablusgarp: İtalyanlara karşı yerli halkı örgütledi.
Şam: İlk görev yeridir.
İstanbul: Askeri idadide okudu.
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Sofya     B) Trablusgarp      C)Şam    D) İstanbul

S 19.
Mustafa Kemal Askeri Rüştiye’yi  ……’te okudu.
Mustafa Kemal askerî idadiyi ……’da okudu.
Mustafa Kemal ……’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini açtı.
Verilen cümlelerdeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İstanbul- Manastır- Sofya           B) Selanik – Manastır- Şam
C) Manastır- Şam- Sofya                D) Selanik- İstanbul- Manastır

S20. Mustafa Kemal’de İnkılapçılık düşüncesini oluşmasında etkili olan fikir adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) J. J. Russo          B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Ziya Gökalp        D) Tevfik Fikret

S21. 1914 yılının son aylarında Ruslar karşısında Türk ordusu kayıplar veriyordu. Trabzon, Erzurum, Muş Bitlis ve Van elden çıkmıştı. Çanakkale’de büyük başarılar kazanan Mustafa Kemal 16. Ordu Komutanı olarak ……………. Cephesi’ne görevlendirilmişti. Önce ordunun, yiyecek, giyecek, haberleşme ve personel eksikliklerini giderdi. Dağınık birlikleri bir araya getirdi. Hazırlıklarını tamamlayan ordu Muş ve Bitlis’i geri aldı, Rusların güneye inmesi engellendi.
Verilen boşluğa aşağıdaki cephelerden hangisi gelmelidir?
A) Kafkas       B) Kanal        C) Hicaz        D) Suriye

S22. Bu düşünce Osmanlı Devleti içinde yaşayan Türkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi ve bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Mustafa Kemal’in de bu fikirden etkilenmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında da bu düşünce etkili olmuştur. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında ortaya çıkmıştır.
Yukarıda genel özellikleri verilen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batıcılık      B) Türkçülük      C) İslamcılık        D) Osmanlıcılık

S23. Aşağıda Atatürk’ün bazı sözleri verilmiştir.
Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum.
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
Atatürk’ün bu sözlerinin ilgili olduğu kişilik özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İdealistliği-Millet sevgisi     B) Vatanseverliği- Akla ve bilime önem vermesi
C) Mantıklılığı- Kararlılığı       D) İleri görüşlülüğü- Vatanseverliği

S24.
*Şemsi Efendi İlkokulu
*Selanik Mülkiye Rüştiyesi
*Manastır Askeri İdadisi
*İstanbul Harp Akademisi
Mustafa Kemal, yukarıda verilen okullardan hangisinden mezun olmamıştır?
A) Şemsi Efendi İlkokulu           B) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
C) Manastır Askeri İdadisi         D) İstanbul Harp Akademisi

S25. Mustafa Kemal hayatı boyunca vatanı için birçok askeri görevde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Osmanlı devletinin ona verdiği son görevdir?
A) Trablusgarp’ta Derne Komutanlığı.
B) Büyük Taarruz’da başkomutanlık.
C) Samsun’da 9. Ordu Müfettişliği.
D) Kafkas Cephesi’nde 16. Kolordu Komutanlığı.

I. TBMM’nin açılışı
II. 31 Mart olayı
III. Çanakkale Savaşı
IV. Büyük Taarruz
S26. Mustafa Kemal’in bizzat görev aldığı ya da bulunduğu yukarıdaki tarihi gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) II – III – IV – I    B) III – II – IV – I      C) II – III – I – IV    D) I – IV – III – II

S27. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin Atatürk’ün hayatı ile ilgili verdiği bilgi yanlıştır?
Alican: Bir Balkan şehri olan Selanik’te doğmuştur.
Ayşe Naz : Anne ve babasının aileleri Anadolu’dan Rumeli’ye göç etmişlerdir.
Dilbaz: Ailesinin ısrarı ile askeri okula gitmiştir.
Kerim: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.
A) Alican      B) Ayşe Naz        C) Dilbaz              D) Kerim

S28. “Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.”
Atatürk’ün bu sözü onun daha çok hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?
A)Askeri dehası   B)İleri görüşlülüğü   C)Akıl ve bilime önem vermesi D)İnsan sevgisi

S29.
Mülkiye Rüştiyesi
Askeri İdadi
Hukuk Mektebi
Harp Akademisi
Mustafa Kemal, yukarıda verilen okullardan hangisinde öğrencilik yapmamıştır?
A) Mülkiye Rüştiyesi      B) Askeri İdadi     C) Hukuk Mektebi     D) Harp Akademisi

S30. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Akademisini bitirdikten sonra 1905’te stajını yapmak için ilk görev yeri olan Şam’daki 5. Ordu’ya tayin edildi. Böylece askerlik hayatı başlamıştı.
Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca aşağıdaki görevlerden hangisini üstlenmemiştir?
A) 31 Mart Olayı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun Kurmay Başkanlığı’nı yapmıştır.
B) Trablusgarp Savaşı’nda Derne Komutanlığı yapmıştır.
C) Kafkas Cephesi’nde 16. Kolordu Komutanlığı yapmıştır.
D) 93 Harbinde Ruslara karşı mücadele etmiştir.

S31. Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden biri de ümitsizliğe yer vermemesidir.
Aşağıdakilerden hangisi ümitsizliğe yer vermemesine örnek olarak gösterilebilir?
A) Eskişehir – Kütahya Savaşlarındaki yenilgiden sonra Başkomutanlık yetkisini alması
B) Amasya Görüşmelerinden sonra Temsil Heyeti ile Ankara’ya gelmesi
C) Londra Konferansına temsilci göndererek Türk halkını temsil ettirmesi
D) İlk siyasi partinin kurulmasına öncülük etmesi

S32. Mustafa Kemal, Fransa’daki Picardi Manevralarında beraber tatbikatları izlediği arkadaşı Abidin Daver’e “Teyyareler gün gelecek savaşlarda önemli roller oynayacaktır.” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözü onun hangi özelliğinin göstergesidir?
A) Yöneticiliği       B) Açık görüşlülüğü     C) İdealistliği      D) İleri görüşlülüğü

S33. Mustafa Kemal, Selanik’te askeri görevini sürdürürken, İttihat ve Terakki Cemiyetinde çalışmalar yapmış İstanbul’daki siyasi gelişmeleri yakından takip etmiştir. Yönetimin yaptığı uygulamaları incelemiştir.
Mustafa Kemal ile ilgili verilen bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Mustafa Kemal’in askeri yönüyle
B) Mustafa Kemal’in yabancı basını takip etmesiyle
C) Mustafa Kemal’in ülke sorunları ile ilgilenmesiyle
D) Mustafa Kemal’in eğitime önem vermesiyle

S34. Selanik birçok özelliği ile Osmanlı şehirlerinden daha ilerideydi.
Selanik şehrinin hangi özelliği Osmanlı Devleti’nin genel özelliğini yansıtmaktadır?
A) Liman şehri olması            B) Çok uluslu bir yapıya sahip olması
C) Ticaret merkezi olması      D) Demiryolu ağına sahip olması

S35. Mustafa Öğretmen: Mustafa Kemal Atatürk dahi bir komutan, bir devlet kurucusu ve yeniliklere açık inkılapçı bir insandı.
Mustafa Öğretmenin bu sözünden hareketle;
I. Çok yönlü bir liderdir.
II. Farklı alanlarda çalışmalar yapmıştır.
III. En çok askeri alanda başarılar kazanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşmak mümkündür?
A) Yalnız I      B) Yalnız II         C) I ve II         D) II ve III

S36. Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımından en fazla etkilenen devletlerden biri de Osmanlı Devleti’dir.
Osmanlı Devleti’nin milliyetçilikten çok etkilenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti’nin geniş sınırlarına ulaşması
B) Devletin çok uluslu yapıya sahip olması
C) Avrupa devletlere kapitülasyon verilmesi
D) Fransa ile komşu olunması

S37. Sultan Vahdettin Mustafa Kemal’i Samsun ve civarındaki çıkan olaylardan sonra İngilizlerin baskısıyla bölgedeki çatışmaları durdurmak, halkın elindeki silahları toplamak 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirmiştir.
Buna göre Mustafa Kemal’in görevleri arasında;
I. Çatışmalara son vermek
II. Bölgede asayişi sağlamak
III. Kongreler düzenlemek
gelişmelerinden hangisi ya da hangileri bulunmamaktadır?
A) Yalnız I         B) I ve II             C) I, II ve III              D) II ve III

S38. Mustafa Kemal hayatı boyunca faklı alanlarda eserler yazmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in askerlik dışında farklı bir alanda yazdığı eserlerdendir?
A) Bölüğün Muharebe Eğitimi            B) Takımın Muharebe Eğitimi
C) Vatandaş İçin Medeni Bilgiler        D) Zabit Ve Kumandan İle Hasbihal

S39.
İ. Okuduğu okullar ve öğretmenleri
İİ. Takip ettiği Türk ve yabancı yazarlar
İİİ.  Türkiye’de çok partili siyasi hayatın başlaması
İİİİ. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum
Yukarıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce hayatının oluşmasında etkili olmamıştır?
A) İ           B) İİ            C) İİİ        D) İİİİ

S40. Mustafa Kemal hayatı boyunca birçok askeri görevde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri onun Milli Mücadele yıllarındaki askeri görevlerindendir?
A) Hareket Ordusu’nun Kurmay Başkanlığı’nı yapmıştır.
B) Büyük Taarruz’da başkomutanlık yapmıştır.
C) Kafkas Cephesi’nde 16. Kolordu Komutanlığı yapmıştır.
D) Çanakkale’de 19.Tümen Komutanlığına atanmıştır.

S41.
I. Coğrafi Keşifler
II. Sanayi İnkılabı
III. Reform hareketleri
Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’ni ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir?
A) Yalnız I      B) I ve II               C) I ve III              D) I, II ve III

S42. Mustafa Kemal’in okuyup etkilendiği düşünürlerden biri “Vatan Şairi” olarak tanınan ……………………….. ’dir. Vatan sevgisi ve hürriyet gibi konuları coşkun bir şekilde işlemiştir. Mustafa Kemal meclis konuşmalarında onun şiirlerinden de örnekler vermiştir.
Metinde verilen boşluğa aşağıdaki isimlerden hangisi gelmelidir?
A) Namık Kemal   B) Ziya Gökalp   C) Mehmet Akif Ersoy   D) Ömer Naci

S43. Kurtuluş Savaşını zaferle sonuçlandırmış, TBMM’nin açılmasını ve Cumhuriyetin ilanını sağlamış, yenilikler ve inkılaplar gerçekleştirmiş olan Atatürk, gurura kapılmamış, başarılarından kendine pay çıkarmamıştır.
Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi bu durumu kanıtlamaktadır?
A) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
B) Size ben, taarruz değil ölmeyi emrediyorum..
C) Hattı müdafa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.
D) Vatanın kurtuluşu, kazanılan zaferler Türk milletinin eseridir.

S44. “Bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz.”
Atatürk’ün bu sözü onun hangi kişisel özelliğini ön plana çıkarmaktadır?
A) Mantıklılık B) İdealistlik C) Vatanseverlik              D) Açık görüşlülük

S45. Mustafa Kemal okumaya ve öğrenmeye çocuk yaşlarından beri çok ilgiliydi. Eğitimini sürdürmek için farklı şehirlerde bulunmak zorunda kalmıştır.
Mustafa Kemal’in eğitim hayatında yer almayan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selanik      B) Manastır      C) İstanbul          D) Sofya

I. Derne Komutanlığı
II. Samsuna çıkışı
III. TBMM’nin açılması
IV. Çanakkale Savaşı
S46. Mustafa Kemal’in bizzat görev aldığı ya da bulunduğu yukarıdaki tarihi gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) II – III – IV – I     B) III – II – IV – I        C) I – III – II – IV              D) I – IV – II – III

S47. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin Atatürk’ün hayatı ile ilgili verdiği bilgi yanlıştır?
Furkan: Anne ve babasının aileleri Anadolu’dan Rumeli’ye göç etmişlerdir.
Can : Küçük yaşta babasını kaybetmiştir.
Nazlı: Harp okulundaki başarıları onun Milli mücadelenin lideri olmasını sağlamıştır.
Yusuf: Mebusan Meclisinin kapatılmasından sonra TBMM’nin açılmasını sağlamıştır.
A) Furkan     B) Can       C) Nazlı      D) Yusuf

S48. Birinci Dünya Savaşında Mustafa Kemal’in görev yaptığı cepheler;
Çanakkale
Kafkas
…………..
Verilen boşluğa hangi cephe yazılırsa metin doğru tamamlanmış olur?
A) Hicaz       B) Irak      C) Suriye      D) Kanal

S49. Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik şehri, Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ticaretinde önemli yere sahip olan bir liman şehridir. Bu şehirde, Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler de yaşamaktadır. Selanik’te Asırlar boyunca yaşanan huzur ortamı Fransız İhtilali’nin etkisi ve emperyalist devletlerin kışkırtması ile yerini bağımsızlık için yaşanan ayaklanmalara bırakmıştır.  Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Selanik Osmanlı’nın Batı’ya açılan önemli şehirlerindendir.
B) Selanik’te etnik çeşitlilik ve siyasi hareketlilik söz konusudur.
C) Selanik’teki çok uluslu yapı, kültürel çeşitliliği kısıtlamıştır.
D) Selanik’te azınlıklar, emperyalist devletlerin etkisinde kalmışlardır.

S50.
Mahalle Mektebi
Şemsi Efendi İlkokulu
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
Selanik Askeri Rüştiyesi
Mustafa Kemal, yukarıda verilen okullardan hangilerinden başarıyla mezun olmuştur? 
A) Şemsi Efendi İlkokulu- Selanik Askeri Rüştiyesi
B) Selanik Mülkiye Rüştiyesi – Mahalle Mektebi
C) Mahalle Mektebi – Selanik Askeri Rüştiyesi
D) Şemsi Efendi İlkokulu – Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Cevap Anahtarı

1B- 2C- 3A -4D- 5C- 6B -7B -8C- 9D- 10D-  11D-
12A-1 3A- 14D- 15B- 16C- 17C- 18D- 19B- 20D
21A- 22D – 23B – 24B- 25C – 26C- 27C- 28B – 29C –
30D- 31A – 32D- 33C- 34B- 35C- 36B- 37B- 38C- 39C-40B-
41B- 42A- 43D- 44B-45D-46D- 47C- 48C-49C-50A

Bu sayfada 8. sınıf inkılap tarihi 1. ünite lgs sorular, 8. sınıf inkılap tarihi 1. ünite lgs testi, 8. sınıf inkılap tarihi 1. ünite lgs testleri, 8. sınıf inkılap tarihi bir kahraman doğuyor ünitesi lgs soruları bulunmaktadır.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusal.net hondacivictirepressure.com