İnkılap Tarihi 3. Ünite Test – İnkılap Tarihi 3. Ünite Test Çöz

İnkılap Tarihi 3. Ünite Test – İnkılap Tarihi 3. Ünite Test Çöz

İnkılap Tarihi 3. Ünite Testleri, İnkılap Tarihi 3. Ünite soru ve cevapları, 8. Sınıf İnkılap Tarihi 3. Ünite Testleri, 8. Sınıf İnkılap Tarihi 3. Ünite soru ve cevapları, 8. Sınıf İnkılap Tarihi ya istiklal ya ölüm Testleri, 8. Sınıf İnkılap Tarihi ya istiklal ya ölüm Testleri soru ve cevapları

 S1. Brest-Litovsk antlaşması ile Rusların bıraktıkları doğu illerini Ermeniler işgal edince Kazım Karabekir Paşa komutasındaki askerî birlikler, yaptıkları karşı saldırı ile Ermenileri yenilgiye uğrattı. Ermenistan’ın barış istemesiyle 2-3 Aralık 1920’de imzalanan Gümrü Antlaşması sonucunda savaş sona erdi ve Doğu Cephesi kapandı. Bu antlaşmayla Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır’ı Türkiye’ye bıraktılar. Gümrü Antlaşması sonrası halkın Millî Mücadele’ye olan inancı ve TBMM’ye olan güveni arttı. Doğu Cephesindeki askerî birlikler ile Ermenilerden elde edilen silah ve cephanenin bir bölümü Batı Cephesi’ne gönderildi.
Milli Mücadelenin Doğu Cephesini anlatan metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Doğu Cephesinde yaşanan gelişmeler Batı Cephesini olumlu etkilemiştir.
B) Savaş sonunda Türk tarafı hakkı olan toprakları kurtarmıştır.
C) Doğu Cephesi neticesinde Türk halkının bağımsızlığa olan imanı arttı.
D) Brest-Litovsk antlaşması ile Doğu Cephesi kapanmıştır.

S2. Kuvâ-yı Millîye birlikleri meclisin açılmadığı bir dönemde uzun süre Yunanlara karşı mücadele etmiştir. Ancak Kuvâ-yı Millîye birlikleri sadece kendi bölgelerini korumaya çalışıyordu. Oysaki sadece bir bölgenin değil bütün yurdun işgalden kurtarılması gerekiyordu. Düşmanın tüm yurttan atılabilmesi için Kuvâ-yı Millîye birliklerinin birleştirilmesi, daha düzenli hâle getirilmesi ve tek merkezden yönetilmesi gerekiyordu. Kuvâ-yı Millîye birliklerini daha düzenli hâle getirmek isteyen Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’nden sonra Ali Fuat Paşa’yı bölgeye komutan olarak tayin etti. Batı Cephesi Kuvayı Milliye Komutanı Ali Fuat Paşa’nın Gediz’deki Yunan kuvvetlerine yönelik 24 Ekim’de yaptığı taarruz başarısızlıkla sonuçlandı.
Verilen metinde Kuvâ-yı Millîye birlikleri ile ilgili vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvâ-yı Millîye birlikleri dağınık ve düzensizdir.
B) Kuvâ-yı Millîye birlikleri Gediz Taarruzunda başarısız olmuştur.
C) Sivas Kongresinde düzenli ordunun kurulmasına karar verilmiştir.
D) Kuvâ-yı Millîye birlikleri batı cephesinde Yunanlılar ile mücadele etmiştir.

S3. Kâzım Karabekir Paşa anlatıyor: “Antlaşma şartlarımızı kabul etmeyen Ermenilere karşı taarruz başlattım. Son darbelerden sonra Ermeniler antlaşma şartlarımızı kabul ettiler. Antlaşma şartı olarak 2.000 tüfek, 3 batarya seri ateşli dağ topu ve 40 makinalı tüfeği Ermenilerden alarak Şark (doğu) Cephesi’nin ilk zafer hediyesi olarak Garp (batı) Cephe’mize gönderdim. Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık. Bugünü, bu uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık.” (Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, s. 101) Düzenlenmiştir.
Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Doğu cephesinde anlaşmaya Türk tarafının askeri zaferinden sonra ulaşılmıştır.
B) Doğu Cephesinde yaşanan gelişmeler Batı Cephesini olumlu etkilemiştir.
C) Ermenilerden satın alınan silahlarla Batı Cephesi güçlendirilmiştir.
D) Ermeniler Sevr Antlaşmasının geçersizliğini kabul etmek durumunda kalmışlardır.

S4. Maraş Fransızlar tarafından işgal edilince halka zulmetmeye başladılar. Halkın kahramanca direnişi karşısında şehirde tutunamayan Fransızlar, bir gece gizlice şehirden ayrıldılar (11-12 Şubat 1920). Daha BMM açılmamışken Maraş halkının kazandığı bu başarı Millî Mücadele’nin ilk zaferlerinden biri olmuştu. Maraş halkı ve şehri 7 Şubat 1973’te TBMM tarafından “Kahraman” unvanıyla ödüllendirildi.
Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Maraş halkının başarısı Kurtuluş Savaşının ilk zaferlerindendir.
B) TBMM Maraş’taki direnişi örgütlemek için subay göndermiştir.
C) Maraş halkının başarısı TBMM tarafından ödüllendirilmiştir.
D) Maraş halkının direnişi karşısında Fransız ordusu şehri terk etmiştir.

S5. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Yasama ve yürütme yetkileri milletin tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.
Büyük Millet Meclisinin başkanı, hükûmetin de başkanıdır.
Dinî hükümlerin yerine getirilmesi; yasaların konması, değiştirilmesi, kaldırılması; antlaşma ve barış yapılması ve savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisine aittir.
Teşkilatı Esasiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Milli egemenlik ilkesi kabul edilmiştir.
B) Laik bir düşünce esastır.
C) Meclis hükumeti sistemi kabul edilmiştir.
D) Kuvvetler Birliği esası kabul edilmiştir.

 • İtilaf Devletleri, TBMM’nin varlığını resmen tanıdı.
 • Misak-ı Millî, İtilaf Devletlerine ve dünya kamuoyuna resmî olarak duyuruldu.
 • “Türkler barış istemiyorlar.” şeklinde oluşturulabilecek olumsuz propagandanın önüne geçildi.
  S6. Birinci İnönü savaşından sonra yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle yukarıdaki neticelere ulaşılmıştır?
  A) Moskova Antlaşması      B) Afganistan’la dostluk antlaşması
  C) Londra Konferansı         D) Teşkilatı Esasiye’nin Kabulü

S7. TBMM ile Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Antlaşmasının maddeleri:

 • Taraflardan birinin kabul etmediği uluslararası bir anlaşmayı diğeri de kabul etmeyecektir.
 • Türkiye, Batum’u Gürcistan’a bırakacaktır.
 • Boğazlarla ilgili hususlar, Karadeniz’e kıyısı olan devletler arasında yapılacak bir konferansla belirlenecektir.
 • Çarlık Rusya ve Osmanlı Devleti arasında bugüne kadar yapılan bütün antlaşmaların hükümsüz olduğu kabul edildi.
  Moskova Antlaşmasının maddelerine bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Misakı Milliden taviz verilmiştir.
  B) Dış politikada birlikte hareket edilecektir.
  C) İki hükumet resmen birbirlerini tanımıştır.
  D) Boğazlar konusunda Türkiye tek başına söz sahibi olmuştur.

S 8. Kuvâ-yı Millîye birlikleri ile ilgili;
Halktan zorla bağış alıyorlardı.
Sadece kendi bölgelerini korumaya çalışıyordu.
Merkezden gelen emirleri dinlemiyorlardı.
Meclise karşı isyanları bastırırken bazen hukukun dışına çıkıyorlardı.
Verilenlerden hangileri Düzenli ordunun kurulmasını gerekli kılmaktadır?
A) I ve II             B) I, II ve III
C) II, III, IV         D) I, II, III, IV

S9. Tekalif-i Milliye Emirlerinden bazıları;
Her ailenin bir kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayıp Komisyona teslim etmesi kararlaştırıldı. Halkın elinde bulunan, savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde teslimi istendi. Halkın elinde bulunan yaylı araba ve kağnı arabaları ile deve ve merkeplerin %20’sinin teslimi istendi. Eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay ve mum stoklarının %40’ının bedeli sonradan ödenmek üzere teslimi istendi.
Tekalif-i Milliye Emirlerine bakıldığında ordunun aşağıdaki hangi ihtiyacından söz edilemez?
A) Gıda- yiyecek      B) Ulaşım- Araç
C) Silah- cephane    D) İletişim – gazete

S10. Kuvâ-yı Millîye birlikleri meclis açılana kadar Yunanlara karşı mücadele etmiştir. Ancak Kuvâ-yı Millîye birlikleri sadece kendi bölgelerini korumaya çalışıyordu. Oysaki sadece bir bölgenin değil bütün yurdun işgalden kurtarılması gerekiyordu. Düşmanın tüm yurttan atılabilmesi için Kuvâ-yı Millîye birliklerinin birleştirilmesi, daha düzenli hâle getirilmesi ve tek merkezden yönetilmesi gerekiyordu. Kuvâ-yı Millîye birliklerini daha düzenli hâle getirmek isteyen Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’nden sonra Ali Fuat Paşa’yı bölgeye komutan olarak tayin etti. Batı Cephesi Kuvayı Milliye Komutanı Ali Fuat Paşa’nın Gediz’deki Yunan kuvvetlerine yönelik 24 Ekim’de yaptığı taarruz başarısızlıkla sonuçlandı.
Verilen metinde Kuvâ-yı Millîye birlikleri ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?  
A) Kuvâ-yı Millîye birlikleri dağınık ve düzensizdir.
B) Kuvâ-yı Millîye birlikleri sadece kendi bölgelerini korumaya çalışıyordu.
C) Kuvâ-yı Millîye birlikleri halktan zorla bağış alıyorlardı.
D) Kuvâ-yı Millîye birlikleri batı cephesinde Yunanlılar ile mücadele etmiştir.

Cevap Anahtarı:
1 – D, 2 – C, 3 – 4 – B, 5 – B
6 – C, 7 – D, 8 – D, 9 – D, 10 – C

8. sınıf İnkılap Tarihi 3. Ünite Test, 8. sınıf İnkılap Tarihi 3. Ünite Test Çöz, 8. sınıf İnkılap Tarihi 3. Ünite Testleri ve cevapları, 8. sınıf İnkılap Tarihi 3. Ünite sorusu

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler