İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Test Soruları

İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Test Soruları

Bu yazıda BİR KAHRAMAN DOĞUYOR TEST SORULARI, 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Test Soruları, 8. Sınıf İnkılap 1. Ünite Test Soruları, İnkılap Tarihi 8. Sınıf 1. Ünite Soruları ve Cevapları, İnkılap Tarihi 8. sınıf 1. Ünite Test Soruları bulunur.

(Kolay gelsin)
1. Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Trablusgarp Savaşı’nda Libya halkını İtalyanlara karşı örgütledi.
B) 1895’te Manastır Askeri İdadisine girdi
C) Harp Akademisinden Kurmay yüzbaşı olarak mezun olduktan sonra 1905’te Şam’a atandı
D) Çanakkale Savaşı’nda kendisine Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi verildi.

2. Atatürk bir konuşmasında şöyle demiştir. ”Doğudan şimdi doğacak güneşe bakınız!. bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün doğu milletlerinde uyanışını öyle görüyorum” Atatürk’ün bu sözünde hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır?
A) Ümitsizliğe yer vermemesi           B) İleri görüşlülüğü
C) Çok yönlülüğü                              D) Yenilikçiliği

3. Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitiren Mustafa Kemal,………………………………………………’ne yazılmıştır. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki okullardan hangisi getirilmelidir?
A) Şemsi Efendi İlkokulu         B) İstanbul Harp Akademisi
C) İstanbul Harp Okulu           D) Manastır Askeri İdadisi

4. Mustafa Kemal daha liseli yıllarından itibaren vatan sevgisinde Namık Kemal’in, milliyetçilik konusunda da Ziya Gökalp’ın fikirlerinden çok etkilenmiştir. İstanbul’da Harp Okulu ve Harp Akademisi’nde öğrenciyken, ülke sorunlarıyla ilgilenmeye ve çözüm yolları düşünmeye başlamış, arkadaşlarına konferans niteliğinde konuşmalar yapmıştır.
Paragraftaki bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bazı Türk aydınlarını takip etmiş ve onlardan etkilenmiştir.
B) Ülke sorunlarıyla öğrenciyken ilgilenmeye başlamıştır.
C) Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi yazarlardan etkilenmiştir.
D) Yabancı aydınlardan hiç etkilenmemiştir.

5. Çanakkale Savaşlarında büyük başarılar kazanan Mustafa Kemal’in başarılı olmasındaki bir etken de 1912 yılındaki Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası’nda, görev almış olmasıdır. Buna göre, Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda başarılı olmasında hangi durumun katkısı vurgulanmaktadır?
A) Askeri eğitimini başarıyla tamamlamasının
B) Bölgeyi iyi tanımasının
C) Çanakkale savaşlarında başkomutan olarak görev almasının
D) Trablusgarp’a gönüllü olarak giderek oradaki halkı örgütlemesinin

6. Selanik, Rumeli’de yer alan bir Osmanlı kentiydi. İşlek limanıyla Ege Denizine açılan Selanik, Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik’in, Üsküp, Belgrat, Manastır, ve İstanbul ile demir yolu bağlantısı vardı. Buna göre bu metinde Selanik’in hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Askeri             B) Ekonomik         C) Dini             D) Siyasi

7. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisini başarıyla bitirdikten sonra İstanbul’a gelerek …………………………’nun piyade sınıfına girmiş ve bu okuldan teğmen olarak mezun olmuştur. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki okullardan hangisi getirilmelidir?
A) Şemsi Efendi İlkokulu            B) Harp Akademisi
C) Harp Okulu                           D) Manastır Askeri İdadisi

8. Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da büyük başarılar kazanan Mustafa Kemal, buradaki başarılarından dolayı ……………………. rütbesine terfi etti. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 A) Yüzbaşı           B) Binbaşı         C) Albay          D) General

9. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in mezun olduğu okullardan değildir?
A) Şemsi Efendi İlkokulu                 B) Selanik Askeri Rüştiyesi
C) Manastır Askeri İdadisi               D) Mahalle Mektebi

10. “Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim” Mustafa Kemal’in bu konuşmasından onun hangi kişisel özelliğine vurgu yapıldığı söylenebilir?
A) Millet sevgisi                   B) İleri görüşlülüğü
C) Çok yönlülüğü               D) Yenilikçiliği

11. Mustafa Kemal Atatürk askerlikten edebiyata, sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, eğitimci, inkılâpçı ve teşkilatçı bir devlet adamıydı. Bu söz, Atatürk’ün hangi yönünü öne çıkarmaktadır?
A) İleri görüşlülüğünü            B) Mantıklılığını
C) Çok cepheliliğini               D) Vatanseverliği

12.
I. Mustafa Kemal 31 Mart Vakasının bastırılmasını sağlayan Hareket Ordusunda görev almıştır.   (  )
II. Harp Okulunu bitirdikten sonra Mustafa Kemal, Şam’daki 5. Ordu’ya atandı.                    (  )
III. Mustafa Kemal, Kafkas Cephesinde Ruslardan Muş ve Bitlis’i geri almayı başarmıştır.         (  )
Yukarıda verilen ifadelerin sonundaki(D-Y )işaretleyince doğru cevap aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) 1.Doğru 2.Yanlış 3.Doğru
B) 1.Yanlış 2.Yanlış 3.Doğru
C) 1.Doğru 2.Yanlış 3.Yanlış
D) 1.Doğru 2.Doğru 3.Yanlış

13. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında etkili olan dört şehirden biri değildir?
A) Selanik           B) Manastır          C) İstanbul          D) Şam

14. Atatürk bir konuşmasında Kurtuluş Savaşı için, “Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz” demiştir. Atatürk’ün bu sözü onun hangi kişisel özelliğini açıklamaktadır?
A) Gerçekçi olma özelliğini                  B) Sabırlı ve disiplinli yönünü
C) İleri görüşlülüğünü                          D) Askeri deha yönünü

15. Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşını, TBMM’nin açılışını, Cumhuriyetin ilanını ve 1927 yılına kadar yapılan inkılapları belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatandaş İçin Medeni Bilgiler          B) Nutuk
C) Cumalı Ordugahı                            D) Geometri Kitabı

16. 18.yüzyılda Fransa’da toplumsal yapı asiller, ruhbanlar ve halk sınıflarından oluşuyordu. Bunların üzerinde ise kral ve ailesi geliyordu. Halk sınıfı vergilerini ödediği halde bir takım haklardan yoksundu. Bankacı, tüccar ve sanayicilerin oluşturduğu burjuvazi ve aydınlar, ekonomik güçleri olduğu halde asillerle birçok konuda aynı güç ve etkiye sahip değillerdi. Temel çatışma, burjuva ve asiller arasındaydı. Burjuva, halk kitlelerini ve köylüleri de yanına alarak ayaklandı. Filozof ve aydınların düşünceleri de Fransız İhtilali’nde etkili olmuştur.
Verilen paragrafta Fransız İhtilalinin sebepleriyle ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz?
A) Sınıflar arasındaki eşitsizlik
B) Filozofların düşünceleri
C) Burjuvanın asiller kadar haklara sahip olmaması
D) Ruhban sınıfının yönetimi doğrudan ele geçirmek istemesi

18. Birinci dünya savaşının sebeplerinden hangisi diğerlerinden farklı bir alandadır?
A) Sömürgecilik
B) Alsas- Loren sorunu
C) Ham madde ve pazar arayışı
D) Milliyetçilik

19. İngiltere’de başlayan sanayi inkılabı bir süre sonra Avrupa’nın diğer devletlerine yayıldı. Sanayi devrimini gerçekleştiren ülkeler kurdukları fabrikalarda işleyebilmek için ham maddeye ihtiyaç duydular. Ardından fabrikalarında işledikleri bu malları satabilecekleri pazar ülkeler aradılar. Ekonomik, siyasi ve askeri olarak güç kazanan bu devletler henüz gelişmemiş, güçlü siyasi birliklere sahip olmayan ülkeleri kendileri için sömürge olarak gördüler. Açık pazar olarak gördükleri bu ülkeleri uzun yıllar sömürdüler.
Metne göre;
I. Ham madde
II. Milliyetçilik
III. Pazar
IV. Eşitlik
Kavramlarından hangileri Sanayi İnkılabından sonra ortaya çıkmıştır?
A) I ve IV           B) I ve III     C) I ve II       D) II ve IV

20, Balkan topraklarında yaşanan huzur ortamı 19. Yüzyılda bozulmaya başladı. Fransız ihtilalinin yaydığı fikirlerden etkilenen gayrimüslimler bazı Avrupa devletlerinin kışkırtmasıyla ayaklanmaya başladı. Zayıflayan Osmanlı Devleti Avrupalıların sürekli azınlık haklarını bahane ederek iç işlerine müdahale edilmesinden rahatsızdı. Osmanlı Devleti yaşanan bu süreçte devletin siyasi birliğini korumak için bazı tedbirler aldı ve yeni uygulamalara başladı.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin siyasi birliğini muhafaza etmek için attığı adımlardan biri değildir?
A) 1839 Tanzimat Fermanı             B) 1856 Islahat Fermanı
C) 1876 Meşrutiyet’in ilanı             D) 1909 31 Mart Olayı

CEVAP ANAHTARI
1. D
2. B
3. D
4. D
5. B
6. B
7. C
8. C
9. D
10. A
11. C
12. A
13. D
14. A
15. B
16. D
17. D
18. B
19. B
20. D

Bu sayfada İnkılap Tarihi 1.ünite ile ilgili soruları, bir kahraman doğuyor ünitesi test sorusu cevap anahtarlı bulunmaktadır.

Related Posts

10 hakkında düşünceler “İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Test Soruları

  1. günde en az 50 soru çözüyom ve bu testle beraber 55 soru oldu teşekkürler admin 😀

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusal.net hondacivictirepressure.com