İnkılap Tarihi 1. Ünite Test Soruları

İnkılap Tarihi 1. Ünite Test Soruları

Bu sayfada İnkılap Tarihi 1.ünite ile ilgili sorular, İnkılap Tarihi 1. Ünite Test Çöz, bir kahraman doğuyor ünitesi test soruları cevap anahtarlı, 8. sınıf İnkılap Tarihi 1.ünite test soruları bulunmaktadır.

1-ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR TEST SORULARI

1. Osmanlı Devletinin batıya açılan kapısı olan Selanik şehrinde Türklerin dışında farklı din ve farklı etnik yapıdan birçok millet beraber yaşıyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun olumsuz sonucudur?

A) Hoşgörülü bir ortamın bulunması

B) Zengin bir kültürel yapının oluşması

C) Zamanla devlete karşı isyan hareketlerinin başlaması

D) Huzur ve barış içinde yaşamaları

2. Atatürk’ün hangi kişilik özelliği kurtuluş savaşının kazanılmasında en çok etkili olmuştur?

A) Kişilikli olması

B) Vatanseverliği

C) İnsancıllığı

D) İnkılapçılığı

3. Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim görmemiştir?

A) Manastır Askeri İdadisi

B) İstanbul Üniversitesi

C) İstanbul Harp Okulu

D) Şemsi Efendi İlkokulu

4. Mustafa Kemal emperyalist devletlere karşı ilk askeri başarısını ……………………………….. kazanmıştır. Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) Çanakkale Zaferiyle

B) Sakarya Savaşıyla

C) Kafkasya Cephesinde

D) Trablusgarp Savaşında

5. Atatürk 1919-1927 yılları arasını anlattığı Türk Tarihinin çok önemli bir bölümüne ışık tutan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nutuk

B) Cumalı Ordugahı

C) Vatandaş için medeni bilgiler

D) Türk’ün Ateşle İmtihanı

6. Osmanlı İmparatorluğunda özellikle Balkanlarda başlayan isyan hareketlerine karşı Osmanlı aydınları çeşitli çareler aramışlardır. Aşağıdaki fikir akımlarından hangisini Osmanlı aydınlarının devleti parçalanmaktan kurtarmak için ortaya atmamıştır?

A) Osmanlıcılık

B) Şarkçılık

C) İslamcılık

D) Batıcılık

7. Mustafa Kemal yaşadığı dönemin geleneklerine zaman zaman aykırı davranmıştır. Latife hanımla evlenirken örf ve adetlerin aksine nikah törenine beraber katılmışlardır. Mustafa Kemal’in bu davranışı neyin göstergesidir?

A) Gelenek ve göreneklere karşı olduğunun

B) Rahatına çok düşkün bir insan olduğunun

C) Kadın haklarına önem verdiğinin

D) Kadınlara erkeklerden daha çok önem verdiğinin

8. Atatürk’ün liderlik vasfının en çok ortaya çıktığı ve Milli Mücadelenin lideri olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı

B) Sakarya Savaşı

C) Çanakkale savaşı

D) Lozan antlaşması

9. Harp Akademisinden 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak orduya katılan Mustafa Kemalin ilk görev yeri ……………..dır. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki şehirlerden hangisi getirilmelidir?

A) Derne

B) Sofya

C) Manastır

D) Şam

10. Matematik öğretmeni ……………………………… çok sevdiği ve başarılı bulduğu küçük Mustafa’ya  ‘Kemal’ ismini kim vermiştir? Cümledeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır?

A) Mehmet Tevfik Bey

B) Namık Kemal

C) Mustafa Bey

D) Ömer Naci

11. Mustafa Kemal’in en büyük eseri ……………………………….. dir. Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır.

A) Türkiye Cumhuriyeti

B) Çanakkale Zaferi

C) Cumhuriyet Halk Partisi

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

12. Mustafa Kemal’in “Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için, çağın gerektirdiği yenilikleri gerçekleştirmek zorunludur.”  Sözü Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü vurgulamaktadır?
A) Eğitimciliği                     B)Yeniliklere açık olmayı

C)Azimliliğini                      D) Mantıklılığını

13. Mustafa Kemal’e göre inkılap “Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri ortaya koymaktadır.” Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü onun hangi özelliğini vurgulamaktadır?
A) İnkılapçılık                       B) Mantıklılık
C) Çok yönlülüğü           D) İnsan sevgisi

14. Büyük işler başarmış, yeni Türk devletini kurmuş, yenilik ve inkılâplar gerçekleştirmiş olan Atatürk, gurura kapılmamış, başarılarından kendine pay çıkarmamıştır. Aşağıdaki sözlerden hangisi bunu kanıtlayan bir özellik taşır?

A) Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh bütün vatandır

B) Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

C) Vatanın kurtuluşu, kazanılan zaferler Türk ordusu ile büyük Türk milletinin eseridir.

D) Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimizi başka kuvvetler alabilir.

15. “Mustafa Kemal büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, inkılâpçı ve teşkilatçı bir devlet adamıydı” Bu özellikleri Atatürk’ün hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

A) Sabırlı ve disiplinli oluşu

B) Askeri deha oluşu

C) Çok yönlülüğü

D) İleri görüşlülüğünü

16. 18. yüzyıl Avrupa’sında ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkileyen iki önemli olay aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sanayi Devrimi – Fransız İnkılabı

B) Rönesans – Aydınlanma Çağı

C) Reform – Fransız İnkılabı

D) Sanayi Devrimi – Coğrafi Keşifler

CEVAP ANAHTARI

1. C

2. B

3. B

4. D

5. A

6. B

7. C

8. C

9. D

10. C

11. A

12. B

13. A

14. C

15. C

16. A

8. sınıf İnkılap Tarihi bir kahraman doğuyor 100 soru

Paylaşmak güzeldir.

4 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir