Hz Muhammed’in Duaları

Hz Muhammed’in Duaları

Hz Muhammed’in Dua Örnekleri, Hz Muhammed’in Dua ile İlgili Sözleri, Hz Muhammed’in Duaları sözleri, Hz peygamberin Duaları sözleri, Hz peygamberin Dua sözleri

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in Duası

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir:

“Allahumme Rabbena atina fid-dunya hasenetevve fil-ahırati haseneh. Ve kına azaben-nar.”

Anlamı: “Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.” (Buhari, De’avat, 55)

 “Allahumme inni es’elukel-huda vet-tuka vel-‘afafe vel-ğına.”

Anlamı: “Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.” (Muslim)

* * *

Hz Muhammed’in Dualarından Örnekler

“Allahummeğfirli verhamni vehdini ve ‘âfini verzukni.”

Anlamı: “Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.” (Muslim)

* * *

Dualarında Peygamberimiz yüce Allah’tan mağfiret yani hata, kusur ve gunahların bağışlanması, merhamet, afiyet, hidayet, rızık yani mal, mülk, servet istemektedir.

* * *

“Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hakim)

* * *

“Allahumme elhimni ruşdi ve e’ızni min şerri nefsi.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.” (Tirmizi)

Resimli Hadisi Şerifler

resimli peygamber duası2
peygamberimizin hadisleri resimli facebook

Peygamber Efendimizin Dualarına Örnekler

“Allahummeğfir-lena verhamna verda ‘anna ve tekabbel minna ve edhılnel-cennete ve neccina minennari ve eslıh-lena şe’nena kullehu.”

Anlamı: “Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle, bütün işlerimizi ıslah eyle.” (İbn Ebi Şeybe)

* * *

Peygamber Efendimizin Duası

“Allahumme ahsente halki fe ahsin huluki.”

Anlamı: “Allah’ım! Yaratılışımı güzel yaptın, ahlâkımı da güzelleştir.” (İbn Hıbban)

* * *

Hadislerde Dua

اَللّٰهُمَّجَنِّبْنِيمُنْكَرَاتِالْاَخْلاَقِوَالْاَهْوَاءِوَالْاَسْوَاءِوَالْاَدْوَاءِ

“Allahumme cennibni munkeratil-ahlakı vel-ehvai vel-esvai vel-edvai.”

Anlamı: “Allah’ım! Kötü ahlâktan, nefsânî arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır. (İbn Hıbban)

* * *

Hz Muhammed’in Dua Sözleri

“Allahumme ati nefsi takvaha ve zeki-ha ente hayru men zekkaha ente veliyyuha ve mevlaha.”

Anlamı: “Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her turlu kotu şeylerden) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın.” (Muslim)

Resimli Hadisler Hadisli Fotoğraflar

resimli hz peygamber sözü
peygamberimizin hadisleri resimli

* * *

Hz Muhammedin Yaptığı Dualar

“Allahumme ahsin ‘âkıbetena fil-umuri kulliha ve ecirna min hızyid-dunya ve ‘azabil-ahırati.”

Anlamı: “Allah’ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.” (İbn Hıbban)

* * *

“Allahumme inni es’eluke f ‘ilel-hayrati ve terkel-munkerati ve hubbel-mesakini.”

Anlamı: “Allah’ım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum.” (Malik)

* * *

“Allahumme e’ınni ‘ala zikrike ve şukrike ve husni ‘ıbadetike.”

Anlamı: “Allah’ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle.” (İbn Huzeyme)

Resimli Hadisler

resimli peygamber duası3
peygamber efendimizin hadisi şerif sözleri

Peygamber Efendimizin Duası

“Allahummenfe’ni bima ‘allemteni ve ‘allimni ma yenfe’uni verzugni ‘ılmen tenfe’uni bihi.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” (Hakim)

* * *

Hadislerde Dua

“Allahummenfe’ni bi-ma ‘allemteni ve‘allimni ma yenfe’uni ve zidni ‘ılma. Elhamdulillahi ‘ala

kulli hal. Ve e’ûzu billahi min hali ehlinnar.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah’a hamd olsun. Cehennem ehlinin hâlinden Allah’a sığınırım.” (Tirmizi)

* * *

Peygamber Efendimizin Duası

“Allahumme inna nes’eluke mucibati rahmetike ve ‘azaime meğfiratike ves-selamete min kulli ismin vel-ğanimete min kulli birrivvel-fevze bil-cenneti ven-necate bi-avnike minennar.”

Anlamı: “Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.” (Hakim)

* * *

“Allahummekfini bi-halalike ‘an haramike ve eğnini bi fadlike ‘ammen sivake.”

Anlamı: “Allah’ım! Helâl olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle, fazlı kereminle beni Senden başkasına muhtaç eyleme.” (Hakim)

Yeni Resimli Hadisler

resimli hadisi şerif
resimli hadisi şerif sözleri

* * *

Peygamber Efendimizin Duası

“Allahumme falikal-‘ısbahı ve ca’ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbanen ‘ıkdı ‘anniddeyne ve ağnini minel-fakri ve emti’ni bi-sem’î ve besari ve kuvveti fi sebilike.”

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik)

* * *

Hz. Muhammedin duası

“Allahummeğfir-lena zunubena ve zulmena ve hezlena ve ciddena ve ‘amdena ve kullu zalike ‘ındena.”

Anlamı: “Allah’ım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı bağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur.” (Hakim)

* * *

“Allahumme inni es’eluke sıhhaten fi imaniv ve imanen fi husni hulikıvve necahayyetbe’uhu felahuv ve rahmetum-minke ve âfiyetuv ve mağfiratulli-emnike ve rıdvana.”

Anlamı: “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim)

* * *

“Allahummehfazni bil-İslami ka’ıden Vahfazni bil-İslami kaimen vahfazni bil-İslami rakıdev vela tutı’ fiyye ‘aduvven hasidev ve e’ûzu bike min şerri ma ente ahızun bi-nasıyetihi ve es’eluke minel-hayril-lezi huve biyed-ike kullihi.”

Anlamı: “Allah’ım! Ayakta iken beni İslâm ile koru, otururken beni İslâm ile koru, uyurken beni İslâm ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Her türlü hayrı Senden isterim ki bütün hayırlar Senin elindedir.” (İbn Hıbban)

Resimli Hadisler Bölümü

resimli hz muhammed sözü
resimli hadisi şerif indir

“Allahummehdini fimen hedeyte ve ‘âfini fimen ‘âfeyte ve tevelleni fimen tevelleyte ve barikli fima a’tayte ve kıni şerra ma kadayte inneke takdi ve la yukda ‘aleyke innehu la yezillu mev valeyte tebarakte ve te’âleyte.”

Anlamı: “Allah’ım! Hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et, âfiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da âfiyet ver, yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et, bana verdiğin nimetleri bereketli kıl, hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru, şüphesiz hükmü Sen veriyorsun, Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki Senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen, eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın.” (İbn Hıbban)

* * *

Peygamber Efendimizin Duası

“Allahummeğfirli verhamni ve tecavez ‘anni va’fu ‘anni fe-inneke ğafurur-rahim.”

Anlamı: “Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırmaktan vazgeç ve beni affet, şüphesiz Sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın.” (İbn Ebi Şeybe)

* * *

“Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kesira. Ve la yeğfiruz-zunube illa ente feğfirli meğfiratemmin ‘ındike verhamni inneke entel-ğafurur-rahim.”

Anlamı: “Allah’ım! Ben gerçekten nefsime çok zulmettim, günahları ancak Sen bağışlarsın, beni katından bir mağfiret ile bağışla, bana merhamet et, şüphesiz Sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın.” (Tirmizi)

* * *

Hz. Muhammedin duası

dua hadis watsap
hadisi şerif sözleri resimli

“Rabbiğfirli hatieti ve cehli ve israfi fi emri kullihi ve ma ente a’lemu bihi minni. Allahummeğfirli hatayaye ve ‘amdi ve cehli ve hezli ve kullu zalike ‘ındi.

Allahummeğfirli ma kaddemtu ve ma ahhartu ve ma esrartu ve ma a’lentu entel-mukaddimu ve entel-mue’hhıru ve ente ‘ala kulli şey’in kadir.”

Anlamı: “Rabbim! Bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun.

Allah’ım! Hatalarımı, bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende mevcuttur.

Allah’ım! Yaparak ve geciktirerek işlediğim, açıktan ve gizli olarak işlediğim kusurlarımı bağışla. Sen, öne alan ve önce olansın. Sen, geriye bırakan ve sonsuz olansın. Senin her şeye gücün yeter.” (Buhari)

Rabbim! bize Hz Muhammed’e layık ümmetin bir ferdi olmayı nasip eyle. Amin.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz gauss ölçümü Antalya Oto Ekspertiz Osmaniye Oto Ekspertiz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler