Hz Muhammedin Dua Örnekleri

Hz Muhammedin Dua Örnekleri

Dua kulun Rabbine şükran ifadesidir. Hz Muhammedin Dua İle İlgili Sözleri, Hz Muhammedin Dua Sözleri, hz peygamber duası, hz Muhammed duaları, Hz Peygamberden Dua Örnekleri, Hz Muhammedin Dua Örnekleri Türkçe, hz. Peygamberden dua örnekleri Türkçe

hadisli dua

“Allahummeğfirli ma esrartu ve ma a’lentu ve ma ahta’tu ve ma ‘amettu ve ma ‘alimtu ve ma cehiltu.”

Anlamı: “Allah’ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla.”(Hakim)

* * *

“Allahummeğsil hatayaye bi-maisselci velberadi ve enkı kalbi minel-hataya kema enkaytes-sevbelebyada mined-denesi ve ba’ıd beyni ve beyne hatayaye kema ba’adte beynel-meşrikı vel-meğribi.”

Anlamı: “Allah’ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle, kalbimi hatalardan beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle, benimle günahlarımın arasını doğu ile batı arası kadar uzaklaştır.”(Buhari, Deavat)

* * *

Hz Peygamberimizin dua örnekleri

“Allahummeğfirli hatieti ve ‘amdi. Allahum-mehdini li-salihıl-a’mali vel-ahlakı innehu la yehdi li-salihıha ve la yasrifu ‘an seyyi’iha illa ente.”

Anlamı: “Allah’ım! Bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla. Allah’ım! Bana işlerin ve ahlâkın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlâkın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın.” (Heysemi, Ed’ıye)

* * *

“Allahummeslıhli dini ellezi huve ‘ısmetu emri. Ve aslıhli dunyayelleti fiha me’âşi. Ve aslıhli ahıratilleti fiha me’âdi. Vec’alil-hayate ziyadetel-li fi kulli hayrin. Vec’alil-mevte rahatelli min kulli şerrin.”

Anlamı: “Allah’ım! Her işimin koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. Gidip ebedî yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.” (Muslim)

* * *

Peygamber Efendimizin Duası

“Allahumme inni es’eluke hubbeke ve hubbe mey yuhıbbuke vel-amelellezi yubelliğuni hubbeke. Allahummec’al hubbeke ehabbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel-mail-baridi.”

Anlamı: “Allah’ım! Sevgini, Seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyorum.

Allah’ım! Sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle.” (Tirmizi, )

* * *

Resimli Hz Muhammed Sözleri

hz Muhammed hadis
hadis duası indir

“Allahummerzukni hubbeke ve hubbe meyyenfe’uni hubbuhu ‘ındeke. Allahumme ma razekteni mimma uhıbbu fec’alhu kuvvetel-li fima tuhıbbu. Allahumme ma zeveyte ‘anni mimma uhıbbu fec’alhu ferağal-li fima tuhıbbu.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana sevgini, Senin katında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ihsan eyle. Allah’ım! Sevdiklerimden bana verdiğin nimetleri sevdiğin şeyler için bana kuvvet kıl. Allah’ım! Sevdiklerimden geri aldığın şeyleri, sevdiğin şeyleri (yapmam) için bana boş zaman kıl.” (Tirmizi)

* * *

Hz Muhammed’in Duası Arapça

“Allahumme ‘âfini fi cesedi ve ‘âfini fi besari vec’alhul-varise minni la ilahe illallahul-halimul-kerim. Subhanellahi rabbil-‘arşil-azim. Vel-hamdu lillahi rabbil- ‘âlemin.”

Anlamı: “Allah’ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerim olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Ulu Arş’ın sahibi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (Tirmizi)

* * *

 “Allahummec’al fi kalbi nura ve fi basari nura, ve fi sem’î nura ve ‘an yemini nura ve ‘an yesari nura ve fevki nura ve tahti nura ve emami nura ve halfi nura, vec’alli nura.”

Anlamı: “Allah’ım! Kalbimde nûr var et, gözümde nûr var et, kulağımda nûr var et, sağ yanımda nûr var et, sol yanımda nûr var et, üst tarafımda nûr var et, alt tarafımda nûr var et, önümde nûr var et, arkamda nûr var et, beni nurlu yap.” (Buhari,)

* * *

Hz Peygamberimizin Dua Örnekleri

hadisi şerif dua resimli
Rasulullahın duası

Peygamberimiz (s.a.s.)’in duası;

“Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimse yap.

Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar.” (Tirmizi)

* * *

Hz Muhammedin Hadisleri

Bir duasında Peygamberimiz (s.a.s.);

“Allahumme inni es’elukes-sebate fi’l-emri. Ve es’eluke ‘azimeter-ruşdi. Ve es’eluke şukra ni’metike ve husne ‘ıbadetike. Ve es’eluke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’ûzu bike min şerri ma te’lemu Ve es’eluke min hayri ma te’lemu Ve esteğfiruke mimma te’lemu inneke ente ‘allamu’lğuyub.”

Anlamı: “Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum. Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum.

Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum.

Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin.” (Tirmizi)

* * *

Hz Muhammedin Dualari

“Allahumme inni es’eluket-tesbite fil-umuri ve ‘azimeter-ruşdi.

Ve es’eluke şukre ni’metike ve husne ‘ıbadetike.

Ve es’eluke kalben selimev ve lisanen sadikav ve hulukan mustekima.

Ve esteğfiruke lima ta’lemu.

Ve es’eluke min hayri ma ta’lemu.

Ve e’ûzu bike min şerri ma ta’lemu.

İnneke ente ‘allamul-ğuyub.”

Anlamı: “Allah’ım! Senden bütün hayırlı işlerde sebat etmeyi ve doğruda kararlı olmayı istiyorum.

Senden nimetlerine şükretmek ve Sana en güzel biçimde ibadet etmek istiyorum.

Allah’ım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlâk istiyorum.

Bildiğin günahlarımı bağışlamanı istiyorum.

Bildiğin her türlü hayırdan istiyorum.

Bildiğin bütün şerlerden sana sığınıyorum.

Şüphesiz Sen gaypları en iyi bilensin.” (Hakim)

hz. Muhammed sözü resimli
Rasulullahın duası resimli

* * *

Hadislerde Dua

Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle dua etmiştir;

“Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa

çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki Sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.” (Hakim)

* * *

Hz. Muhammedin duası

Peygamberimiz, Uhud Savaşı esnasında Müslümanları saf yapıp önlerine geçmiş ve şöyle dua etmiştir:

“Allah’ım! Her türlü övgü Sana mahsustur. Allah’ım! Senin bolca verdiğine mani olacak yoktur, kıstığını açacak da yoktur. Dalalette bıraktığına hidayet verebilecek yoktur, hidayet ettiğini de sapıtabilecek kimse yoktur. Men ettiğini verecek kimse yoktur, verdiğine de mani olacak kimse yoktur. Uzaklaştırdığını yakınlaştırabilecek yoktur, yakınlaştırdığını da uzaklaştıracak kimse yoktur. Allah’ım! Lütfun, rahmetin ve bereketlerinden ve rızkından bana aç, bolca ihsan eyle.

Allah’ım! Kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyorum.

Allah’ım! Verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.

Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle.

resimli hadis
Rasulullahın duası resimli facebook

Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan sâlih kullarının arasına dâhil eyle.

Allah’ım! Peygamberlerini yalanlayan ve insanları Senin yolundan alıkoyan şu kâfirleri helâk et, onlara rezillik ve azap ver. (Sen) gerçek ilâhsın Allah’ım.” (Hakim, De’avat)

* * *

Peygamberimizin Hadisleri

“Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin

rahmanı ve rahîmi olan Allah’ım! Bana ancak sen merhamet

“Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve âfiyet istiyorum.

Allah’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver.

Allah’ım! Ayıplarımı ört ve korkularımı gider.

Allah’ım! Beni, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gokten) gelecek tehlikelere karşı koru, altımdan (yerden) tehlikelerden Senin azametinle sığınırım.” (Hakim)

* * *

Peygamber Efendimizin Duası

“Allah’ım! Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum.

Beni dinimde sabit kıl, mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt, namazımı kabul eyle, günahımı bağışla. (Allah’ım!) Senden cennette yüksek dereceler istiyorum.

Allah’ım! Senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki, açığı ve gizlisi ile her türlü hayırı, cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle.

Allah’ım! Senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allahım!) Duamı kabul eyle.

Allah’ım! Bize Sana hakkıyla kul, Peygamber efendimize layık bir ümmet olmayı nasip eyle. Amin.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz gauss ölçümü Antalya Oto Ekspertiz Osmaniye Oto Ekspertiz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler