7.Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2023

7.Sınıf Bursluluk Çıkmış Sınav Soruları‘nı aşağıda bulabilirsiniz.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV

HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI 04 EYLÜL 2022 Saat: 10.00

7.

SINIF

A

KİTAPÇIK TÜRÜ

Adı ve Soyadı : ………………………………………………………………..

A

DERS ADI SORU SAYISI TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
TÜRKÇE 25 100 120
MATEMATİK 25
FEN BİLİMLERİ 25
SOSYAL BİLGİLER 25

ADAYLARIN DİKKATİNE!

 1. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala dışarı çıkmayınız.
 2. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 3. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde

dışarı çıkarmayınız.

 1. Cevap kâğıdınızı, sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
 2. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı siyah kurşun kalemle imzalayınız.
 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon

görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız.

 1. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
 2. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
 3. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış

yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır.

 1. Cevap kâğıdında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler testleri için dört ayrı sütun bulun- maktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.

Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
 2. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
 3. Cevaplamaya istediğiniz testin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde faz-

la zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

 1. Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak elde edi- lecek geçerli cevaplar üzerinden yapılacağı için cevap kâğıdı üzerinde rastgele cevaplama yapmayınız.

Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

  1. Bir türde çığır açan sanatçı olmak güzel bir şeydir. Ama o türün en güzel örneklerini veren sanatçılar daha çok hatırlanır. Halit Ziya’dan önce öykü türünde birçok örnek verildi ama öykü dendiğinde akla ilk o gelir.

Altı çizili sözün bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

   1. Bir türde kalıcı eserler ortaya koymak
   2. Bir alanda tanınan bir isim olmak
   3. Sanatın bir alanında ustalaşmış olmak
   4. Bir alanda yeni bir tarz başlatmak
  1. İklim araştırmacıları, 2011’de yaptıkları açık- lamada son 70 yıl içinde gezegenimizin en sıcak yıllarının 2000-2010 arasında yaşandı- ğını belirttiler.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi kesinlikle çıkarılır?

   1. 2000’den önceki yıllar da araştırmaya dâhil edilmiştir.
   2. En yüksek sıcaklık 2010 yılında tespit edilmiştir.
   3. İklim araştırmaları her on yılda bir yapıl- maktadır.
   4. Son 70 yılda sıcaklıklar sürekli artmıştır.
  1. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “farkında olmadan karşısındakine dokunacak, kötü bir sonuç doğuracak söz söylemek veya davra- nışta bulunmak” anlamı yoktur?
   1. Çam devirmek
   2. Allak bullak etmek
   3. Baltayı taşa vurmak
   4. Pot kırmak

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  1. (1) Son yıllarda geliştirilen bir spreyle, istenen renk ve desende tişört, elbise veya herhangi bir giysi yapılabiliyor. (2) Bu sprey, İspanyol bir tasarımcının yüksek lisans ve doktora tezle- rindeki araştırmalarının bir sonucu. (3) Sprey kutusunda pamuk, polyester, akrilik, yün, ipek gibi birçok lif çeşidi ile biraz çözücü ve yapıştırı- cı madde bulunuyor. (4) Bu karışımdan kumaş elde edebilmek için sprey kutusundaki karışım cilde püskürtülüyor.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  1. Ben bu meseleyi konuştuğumuzu unutup git- miştim onun aklına düşen tohum çoktan

filizlenmiş dallanıp budaklanıp derinlere

kök salmıştı.

Bu cümledeki anlam bütünlüğünü sağ- lamak için boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gereken sözcükler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

   1. ilk olarak – oysaki
   2. özellikle – buna rağmen
   3. ama – hatta
   4. öncelikle – kısaca
  1. Köyler, ufka dizilen tozlanmış birer resim; Yollar, köyleri saran eskimiş çerçeveler…

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

   1. Abartma B) Kişileştirme

C) Karşıtlık D) Benzetme

  1. Bir oyun firması, bizlere, yıllar öncesinde ka- lan, anılarımızda yer etmiş oyunları çeşitli plat- formlarda yeniden oynama imkânı sunuyor.

Bu cümledeki altı çizili deyimin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

   1. Canlanmak B) İz bırakmak

C) Eskimek D) Değeri olmak

  1. Kıtalar arasında hızlı bir iletişim sağlamak, insanlık için güçlüklerle dolu bir süreç olmuş- tur. Çünkü bir kıtadan diğerine iletişimi sağla- mak için çok uzun bir telgraf kablosu çekmek gerekmiştir. Avrupa ve Amerika kıtaları ara- sında 4.300 kilometrelik bir kablo çekmek hiç de kolay olmamıştır. 1857 yılından itibaren dört deneme yapılmış ve ancak 1866 yılında başarıya ulaşılmıştır. Sonrasında diğer kıta- larla da bağlantı sağlanmıştır.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangi- sidir?

   1. Telgrafın icadı ve gelişimi
   2. Kıtalar arası iletişimin insanlığa yararı
   3. Kıtalar arası iletişimin tarihi
   4. Telgrafın teknolojik gelişmelere katkısı
  1. (1) Bisiklet kaskı, biniciler için hayati önem taşıyan bir güvenlik aracıdır. (2) Bu kasklar, içindeki dolgu malzemesi sayesinde kaza sı- rasında binicileri yaralanmalardan korur.

(3) Fakat koruyucu dolgu malzemesi kaza anında zarar görebilir. (4) Birçok ülke kask kullanmayı zorunlu hâle getirerek binicileri kazalardan korumayı hedeflemektedir.

(5) Kazadan sonra kaskın dış yüzeyi sağlam görünse de içindeki malzemenin zarar görüp görmediği mutlaka kontrol edilmelidir.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

10. 23 Mart 1997

Sabahleyin erkenden, henüz ayak değmemiş yollarda, çoğu kez bataklıklardan geçerek bi- çimleri güzel dağlara doğru gidiyorduk. Nil at- larını andıran öküzlerin kırmızı gözlerinin içine bakabildiğimiz bir yerden geçtik. Kayaların mı, yıkıntıların mı arasından geçtiğimizi anlaya- madan göz kamaştırıcı bir tapınak veya anıt kalıntısı bulunan bir alana vardık.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinden han- gisine örnektir?

A) Günlük B) Otobiyografi

C) Biyografi D) Söyleşi

 1. İki üniversite öğrencisi, evcil kedi ve köpek- lerin pati temizliğinin sağlıklı bir ortamda, pratik bir şekilde yapılabilmesi için bir cihaz geliştirdi. Cihaz fikri, öğrencilerin kedi ve kö- peklerini gezdirip eve döndükten sonra pati temizliğinde zorlanmalarıyla ortaya çıkmış. Cihaz, çocukların bile rahatlıkla kullanabi- leceği bir tasarıma sahip olduğundan kolay bir çözüm yolu sunuyor. Şarjlı pille çalışması ve hafif olması sayesinde rahat taşınabiliyor. Temizleme işlemi çok kısa sürdüğü için za- mandan da tasarruf sağlıyor.

Bu metinden, sözü edilen cihazla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  1. Geliştirilme sürecinin devam ettiği
  2. Farklı işlere zaman ayırma imkânı verdiği

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  1. Her yaştan insanın kolayca kullanabileceği
  2. Kullanışlı yönlerinin olduğu
 1. Amasra, bir kaya parçasının ardına gizlenmiş eski bir şehir. Çağlar âdeta iç içe geçmiş. Tarihi unutmuş gibi dalgın ve gamlı kale par- çaları… Hepsi birer hatıra parçası. Kayalıktaki kale içinde birkaç ahşap ev, liman ve çarşının hemen arkasında bir plaj… Ağaçlık yamaçlar, yalçın burunlar, girintili çıkıntılı bir kıyı şeridi…

Bu metnin anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Öyküleme B) Açıklama

C) Betimleme D) Tartışma

 1. Artık, kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Kış mevsiminin güzelliklerinden biri de kış zi- yaretçisi kuşların ülkemize gelmesi. Bunların bazıları flamingo, ötücü kuğu, kaşık gaga, fiyu gibi su kuşları. Bu kuşlar, kışı ülkemiz- deki sulak alanlarda geçiriyor. Diğer bazı kış ziyaretçisi kuşlarsa ormanlarda ve çayırlık alanlarda görülebiliyor.

Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ula- şılabilir?

  1. Ülkemiz, sulak alanlar fazla olduğu için kuşların uğrak yeridir.
  2. Kış mevsiminde ülkemizi farklı kuş türleri ziyaret eder.
  3. Ülkemizi ziyaret eden su kuşlarının sayısı diğer kuş türlerinden fazladır.
  4. Her mevsimde farklı kuş türleri ülkemizin ziyaretçisi olur.
 1. Biraz sakinleştirmek ve susturmak için ço- cuğu bahçeye çıkarır. Çocuk, koyu yapraklı ağaçları ve bunların arasından süzülüp gelen ışığı görür. Biraz susar gibi olur, ardından ke- miklerine kadar işleyen soğukla tekrar ferya- da başlar. Bu feryat mahallede yankılanır.

Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurların- dan hangisine yer verilmemiştir?

  1. Zaman B) Yer

C) Olay D) Kişi

 1. Ne istediğini bilmeyen insan, hayatına yön vermekte zorlanır. Ne öğretiliyorsa onu öğrenir, daha fazlasına ihtiyaç duymaz. Ne istediğini bilen ise hedefine varmak için çabalar, zor- luklarla mücadele eder, kendisi için gerekli gördüğü dersleri alır ve hedefine doğru ilerler. Sizin de hedefleriniz varsa – – – – .

Bu metin düşüncenin akışına göre aşağı- dakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

  1. önünüze çıkan engellerin sizi hedefleriniz- den uzaklaştırmasına izin vermeyin
  2. hayatınızı o hedeflerin gerçekleşmesine adayın
  3. sizi hedeflerinize ulaştıracak uygun fırsat- ların çıkmasını bekleyin
  4. bu yolda adımlar atmaktan çekinmeyin

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. (1) Çocukluğunda çiftliklerde çalışan John Steinbeck’in ilk eserlerinden biri Cennet Çayırı’dır. (2) Bu eser, yazarın çocukluğunun geçtiği çevrenin eşsiz tasvirleriyle doludur.
 2. İnsan ve doğa ilişkileri üzerine kurulmuş olan eser, on iki ayrı hikâyeden oluşuyor.
 3. Yazarın diğer eserleri kadar ses getirmese de doğa ve çiftçilik konuları üzerine yazılmış güçlü bir eser olarak karşımıza çıkıyor.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişisel görüşe yer verilmiştir?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 2 ve 4 D) 3 ve 4

 1. Sadece benzer yaraya sahip olan kişiler bir- birlerinin yarasına şifa olur.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye an- lamca en yakındır?

  1. İnsanlar birbirlerinin sorunlarına duyarlı olmalıdır.
  2. Sorunlara gerçek çözümü ancak o sorun- ları yaşayan biri sunar.
  3. Sorunları çözmek için farklı kişilerden yar- dım alınmalıdır.
  4. İnsanlar sorunlarını başkalarıyla paylaş- malıdır.
 1. Yol tutması da denilen hareket hastalığı, vü- cuttaki denge sisteminde meydana gelen bir bozukluktan kaynaklanır. Bu tür durumlarda, içinde bulunduğumuz aracın neresinde yolcu- luk ettiğimiz, hastalığın şiddetini azaltmak için önemlidir.

Buna göre;

 1. uzanarak seyahat etmek,
 2. yakındaki bir cisme odaklanmak,
 3. arabanın ön koltuğunda oturmak,
 4. geminin üst güvertesinde yolculuk yapmak

önerilerinden hangilerinin, hareket hasta- lığının şiddetini azaltıcı bir etkisi olduğu söylenebilir?

  1. 1 ve 2 B) 1 ve 4

C) 2 ve 3 D) 3 ve 4

 1. “Yüzonbir kilosu ne tutacak balığın? Etse etse 1

50 bin lira eder. Kalan parayla da beşinci aya 2 3

kadar idare etsek. Üçer beşer de çocukların

4

katkısı olur?” diye içinden geçirdi ihtiyar adam.

Bu metindeki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Kendimle ilgili samimi bir şekilde şunu söyle- yebilirim ( ) Bir günüm bir günümü tutmuyor. Bazı günler böyle yapayalnız ( ) bir başıma odamda oturuyorum ( ) bazı günlerse sokak- larda ( ) caddelerde çocuklar gibi dolaşıyo- rum kalabalıklar içinde.

Bu metinde yay ayraçla ( ) gösterilen yer- lere sırasıyla gelmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde veril- miştir?

A) (:) (;) (,) (;) B) (;) (,) (;) (,)

C) (:) (,) (;) (,) D) (;) (,) (,) (;)

 1. Fiillerin nasıl yapıldığını belirten sözcüklere “durum zarfı”, ne kadar yapıldığını belirten sözcüklere de “miktar zarfı” denir.

Buna göre, altı çizili zarflardan hangisinin türü farklıdır?

  1. Babamın aldığı dergiyi çok beğenmiştim.
  2. Onların da geleceğini tahmin etmediğin- den biraz şaşırdı.
  3. Küçük çocuk yolun karşısına dikkatlice geçti.
  4. Güneş, öğle vakti şehrin asfaltını epeyce ısıtmış.
 1. Haber (bildirme) kipleri, fiilin zamanını belirtir ve cümleye zaman anlamı katar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açık- lamaya uygun bir örnek vardır?

  1. Kullanmadığımız eşyaları ihtiyaç sahipleri- ne verelim.
  2. Cihazın nasıl çalıştığını fuardaki katılımcı- lara göstermeliyiz.
  3. Projeyi tamamlamak için bir an önce plan yapın.
  4. İşleri yetiştirmek için geç saatlere kadar çalışırız.
 1. Ek fiil, isim soylu sözcüklere gelerek onların fiil gibi çekimlenmesini sağlar veya çekimli fiillere gelerek birleşik zamanlı fiiller oluşturur.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisin- de ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır?

  1. Bir aylığına gittiği İstanbul’dan bugün dö- nüyordu.
  2. Dedem, yaşadığı hayattan çok memnundu.
  3. Akraba ziyareti umduğumdan güzel geçmişti.
  4. Balıkçı, sabırla biraz daha beklemeliydi.
 1. Bir resim atölyesindeki beş kursiyerin seçtikleri boya türleri tabloda “✓ ” işaretiyle gösterilmiştir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kursiyer Kuru Boya Sulu Boya Yağlı Boya Akrilik Boya Pastel Boya
Aydın
Buse
Canan
Deniz
Ekin

Bu tabloya göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Sulu boya seçenlerin diğer boya tercihleri de aynıdır.
  2. Pastel boyayı seçenlerin tümü kuru boyayı da seçmiştir.
  3. Canan ve Ekin’in boya tercihlerinden ikisi ortaktır.
  4. Buse, diğerlerinden daha az boya türü tercih etmiştir.
 1. Bir rüzgâr türbinine ait görsel ve bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Pervane

Üç uzun kanattan oluşur. Rüzgârın etkisiyle farklı hızlarda hareket ederek gövdenin içindeki mili döndürür.

Kule

27 katlı bir bina yüksekliğindeki kulenin üzerinde pervane ve gövde yer alır.

Gövde

İçinde pervaneye bağlı bir mil,

milin dönüş hızını artıran dişli kutusu ve bir elektrik üreteci bulunur.

Trafo

Kablo Üretilen elektriği, şehir

Gövdede üretilen elektriği trafoya iletir.

şebekesine uygun hâle getirerek aktarır.

Buna göre, “rüzgâr türbini” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Gövdenin içerisinde, elektrik üreten parçalar yer alır.
 2. Pervanenin dönmesinde rüzgârın kuvveti etkilidir.
 3. Üretilen elektriğin kabloyla ilk gönderildiği yer trafodur.
 4. Kulenin yüksekliği arttıkça elektrik üretimi artar.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

1. Tam sayılarla yapılan bir toplama işleminin sayı doğrusu üzerinde modellemesi aşağıda verilmiştir.

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Buna göre, modellenen bu toplama işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (+2) + (6) + (1) = (5)

B) (+2) + (6) + (+4) = 0

C) (+3) + (7) + (+4) = 0

D) (+3) + (7) + (1) = (5)

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3. (+4) .  . (+1) = (2) . . (+4) = (64)

Verilen eşitliklerde  ve  birer tam sayıdır. Buna göre, + işleminin sonucu kaçtır? A) 24 B) 8 C) +8 D) +24

2. ( 3)

( 6)

( 6)

4. (5)2 ★ (3)3

+ + ▲ = + + –

(+5) + (6) + = (+4) + (6) (5)

Verilen eşitliklerde ▲ ve  birer tam sayıdır. Buna göre, ▲   işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7

(2)3 ● (3)2

(+4)3  (8)2

karşılaştırmalarında ★, ● ve  yerine

< , = , > sembollerinden biri yazılacaktır.

Buna göre, bu karşılaştırmaların doğru olması için ★, ● ve  yerine sırasıyla aşa- ğıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) <, =, < B) <, >, =

C) >, =, > D) >, <, =

5. Her birinin üzerinde birer tam sayı yazan toplam sekiz tane bilyenin bulunduğu iki torba görselde verilmiştir.

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) – 14 1- 10 1 3 1 5

25 20 7 9

B) – 10 1- 14 1 3 1 5

20 25 7 9

C) – 14 1- 10 1 5 1 3

25 20 9 7

10 14 5 3

D) – 20 1- 25 1 9 1 7

Bu torbalardan birer tane bilye alınmıştır. Alınan bilyelerin üzerinde yazan tam sayıların çarpımı 12’dir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Buna göre, alınan bu bilyelerin üzerinde yazan tam sayıların toplamı en az kaçtır?

A) 8 B) 7 C) 4 D) 1

6. 3, 45 = FT

Verilen eşitlikte ▲ ve  birer pozitif tam

sayıdır.

 1. Şekil I’deki sayı doğrusunda – 1 2 ile 1 ras- yonel sayıları arası altı eş parçaya,

Şekil II’deki sayı doğrusunda ise 1 ile 2 1

3

3

4 4

Buna göre, ▲ +  işleminin sonucunun alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 24 B) 38 C) 49 D) 51

rasyonel sayıları arası sekiz eş parçaya ay- rılmıştır.

1 2 K 1

3 3

Şekil I

1 L

4

Şekil II

2 1

4

4 +2

2 +4

6 +3

3 +6

I. Torba

II. Torba

K ve L bulundukları noktalara karşılık gelen rasyonel sayıların değerlerini göstermektedir.

Buna göre, K + L işleminin sonucu aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A) 7 B) 11 C) 19 D) 23

12 12 12 12

Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

A) a- 1 k $ _+3i 2 a- 1 k

2 2

B) a+ 3 k | a+ 1 k 1 a+ 3 k

4 2 4

C) a- 5 k $ _-2i 1 a- 5 k

15

 1. Uzun kenarının uzunluğu 16 8 cm olan bir dikdörtgen, uzun kenarlarının uzunluğu eşit olan dört dikdörtgene görseldeki gibi ayrılarak pembe ya da maviye boyanmıştır. Aynı renkte olan dikdörtgenler eş olup pembe dikdörtgen- lerin kısa kenarlarından birinin uzunluğu

4 4 4 1 cm’dir.

5

D) a+ 1 k | a+ 1 k 2 a+ 1 k

2 2 2

4 1 cm

5

4 1 cm

5

mavi pembe mavi pembe

16 8 cm

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

Buna göre, maviye boyalı dikdörtgenlerin kısa kenarlarından birinin uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdakiler- den hangisidir?

A) 8 1 B) 8 2 C) 4 1 D) 4 1

5 15 10 15

10. a- 1 k2 + a- 1 k3

3 2

a1 – 1 k2

6

 1. Özdeş çubuklar kullanılarak oluşturulan aşa-

ğıdaki şekil örüntüsünün ilk üç adımında sıra- sıyla 6, 11, 16 tane çubuk kullanılmıştır.

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) – 2 B) – 1 C) 1 D) 2

1. adım 2. adım 3. adım

25 50 50 25

Buna göre, bu şekil örüntüsünün n. adı- mında kullanılan çubuk sayısının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5n + 1 B) 5n 1

C) 4n + 2 D) 3n + 2

 1. Bir kırtasiyeci tanesini _3x + 2i liradan aldığı defterlerin tanesini _4x + 1i liraya satarak kâr elde etmiştir.

Buna göre, kırtasiyecinin bu defterlerin bir tanesinden elde ettiği kârı lira cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  1. x 1 B) x + 3

C) 7x 1 D) 7x + 3

 1. Taban yüzeyleri dikdörtgen şeklinde olan gör- seldeki rafın, kitap konulan kısmının; genişliği 55 cm, yüksekliği ise rafa yerleştirilecek ki- tapların yüksekliğine eşittir.

55 cm

x cm

Bu rafın içine, kalınlığı x cm olan özdeş 18 tane kitap görseldeki gibi aralarında

1 cm

boşluk kalmayacak biçimde yerleştirildiğinde rafta 1 cm genişliğinde boşluk kalmıştır.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Buna göre, bu kitaplardan birinin kalınlığını bulmak için kurulacak denklem aşağıdaki- lerden hangisi olabilir?

A) 18x = 55

B) 18x + 2 = 55

C) 18x 1 = 55

D) 18x + 1 = 55

14.

3_x + 1i- 2_2x – 3i = 2x + 3 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) 6 B) 2 C) 2 D) 3

 1. Dikdörtgen biçimindeki bir şeridin uzun kena- rının uzunluğu 1,28 m, kısa kenarının uzunlu- ğu ise 8 cm’dir. Bu şeride PERİHAN ismindeki harflerin her biri, bir kenarının uzunluğu 8 cm olan karelerin içine görseldeki gibi yazılmıştır.

1,28 m

123

8 cm

P E R İ H A N

123

8 cm

Bu şeritte her bir harfin yazıldığı kareler arasındaki maviye boyalı dikdörtgenler ise birbirine eştir.

Buna göre, P ve i kareleri arasındaki uzaklık en az kaç santimetredir?

A) 36 B) 52 C) 68 D) 84

T – 2 = 5

olduğuna göre, ▲ kaçtır?

19. Uzunluğu 72 cm olan bir tel, uzunlukları oranı

24 6

4 olan iki parçaya ayrılmıştır. Elde edilen bu

5

A) 18 B) 21 C) 22 D) 25 3

parçalardan, kısa olan telin uzunluğunun 4 ’ü sarıya boyanmıştır.

Buna göre, sarıya boyanan telin uzunluğu kaç santimetredir?

A) 24 B) 26 C) 28 D) 30

18. 18 kg zeytinden 2 L zeytinyağı elde edilmek- tedir.

Buna göre, 7 litre zeytinyağı elde etmek için kaç kilogram zeytine ihtiyaç vardır?

A) 56 B) 63 C) 70 D) 72

% 40’ı 48 olan bir sayının % 30’u kaçtır?

A) 24 B) 27 C) 30 D) 36

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Bir kenarının uzunluğu a cm olan bir karenin alanı a2 cm2 dir.

Bir kenarının uzunluğu 20 cm olan Şekil I’deki karenin köşelerinden bir kenarının uzunluğu 5 cm olan kare parçalar kesilip atıldığında kalan parça Şekil II’de gösterilmiştir.

23.

E 100˚

D 110˚

C

60˚

F A

5 cm

5 cm

50˚

B G

5 cm 5 cm

Şekilde ABCDE beşgen, A ile B noktaları FG doğrusu üzerinde ve m_F%AEi = 60c,

5 cm

5 cm

5 cm

m_A%EDi

= 100c, m_E%DCi

= 110c,

Şekil I Şekil II

5 cm

Buna göre, Şekil II’deki parçanın bir yüzü- nün alanı Şekil I’deki karenin kesilmeden önceki bir yüzünün alanının yüzde kaçıdır?

A) 25 B) 50 C) 75 D) 80

m_C%BGi = 50c dir.

Buna göre, m_D%CBi kaç derecedir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) 70 B) 80 C) 90 D) 100

A B

136˚

D E

118˚

24.

A

D

E

12 cm

C

Şekilde 7BA // 7DE ve m_A%BCi = 136c, m_C%DEi = 118c dir.

_ % i

B F C

Şekilde ABCD eşkenar dörtgeninde

Buna göre, m BCD kaç derecedir?

F noktası 7BCA üzerinde, 7EFA = 7BCA ve

A) 64 B) 74 C) 84 D) 94

DC = 25 cm, EF = 12 cm’dir.

Buna göre, A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

A) 150 B) 300 C) 450 D) 600

 1. F

A

B 15˚

E

60˚

O

45˚

C

D

Şekilde O merkezli dairenin yarıçapının uzunluğu 4 cm ve m_A%OBi = 15c, m_C%ODi = 45c, m_E%OFi = 60c dir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Buna göre, maviye boyalı bölgelerin alan- larının toplamı kaç santimetrekaredir?

(r değerini 3 alınız.)

A) 6 B) 8 C) 16 D) 18

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.

FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

  1. Uzay araştırmalarına katkı sağlamak için uzaya fırlatıldıktan sonra yeryüzüne geri döndürülecek şekilde tasarlanan uzay aracı aşağıdakilerden hangisidir?

   1. Uzay istasyonu B) Uzay mekiği

C) Uzay sondası D) Uzay teleskobu

Aşağıdakilerden hangisi gözlemevi kurula- cak bölgelerde bulunması gereken özellik- lerden biri değildir?

   1. Bulutlu gece sayısının fazla olması
   2. Hava kirliliğinin en az seviyede olması
   3. Havadaki su buharı (nem) oranının az olması
   4. Işık kirliliğinin en az seviyede olması

Yıldızlar ve takımyıldızları ile ilgili aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır?

   1. Yıldızlar da insanlar gibi doğar, büyür ve ölür.
   2. Yıldızların yaşamının sonlanma şekli küt- lelerine bağlıdır.
   3. Yıldızlar sıcaklıklarına göre farklı renkte görünürler.
   4. Aynı takımyıldızı Dünya’nın farklı konum- larında farklı şekilde görünür.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  1. Bir öğrenci bir cismin kütlesini Dünya’nın farklı bölgelerinde eşit kollu terazi kullanarak ölçmüştür.

Buna göre, öğrencinin yaptığı işlemle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

   1. Deniz seviyesinden yükseklere çıktıkça ölçtüğü değer azalır.
   2. Ekvator’da ve kutuplarda ölçtüğü değerler birbirine eşittir.
   3. Aynı işlemi dinamometre kullanarak yaptı- ğında sonuçlar değişmez.
   4. Ölçüm sonucunun birimi Newton’dır.
  1. Fiziksel anlamda yapılan iş, cisme uygulanan kuvvet ve bu kuvvet doğrultusunda cismin yer değiştirmesiyle doğru orantılıdır.

Buna göre, bir öğrencinin mutfakta sür- tünmeli bir yerde duran buzdolabının yeri- ni değiştirmeye çalışmasıyla ilgili aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır?

   1. Buzdolabına yatayda bir kuvvet uygula- masına rağmen buzdolabı hareket etmese de öğrenci iş yapar.
   2. Buzdolabı hareket etmeye başladığında
  1. Bir metal top, şekilde gösterilen yükseklikler- de bulunan I, II ve III numaralı basamaklar- dan kum havuzuna bırakıldığında sırasıyla K, L ve M noktalarına düşmektedir.

III. basamak

7 m

II. basamak

5 m

I. basamak

3 m

öğrencinin aynı doğrultuda uyguladığı kuvvet artarsa yaptığı iş de artar.

 1. Öğrenci buzdolabına aynı kuvveti uygu- layarak onu her seferinde daha ileriye

K L M

Kum havuzu

Yer (yatay)

hareket ettirmek için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar.

 1. Öğrenci aynı işi yapmak için buzdolabının yerini aynı miktarda değiştirdiğinde buz- dolabını iterken ve çekerken aynı kuvveti uygular.

Buna göre, K, L ve M noktalarında oluşan derinliklerin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) K – L – M B) M – K – L

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

C) M – L – K D) L – M – K

  1. Bazı kuşların kafa yapısı ve bazı balıkların gövde şekli yaşadıkları ortamlardaki hava veya su direncini azaltacak şekilde özelleş- miştir. Canlıların sahip oldukları bu doğal
  2. K ve L toplarına beyaz ışık altında bakıldığın- da şekildeki gibi K topu kırmızı, L topu mavi renkte görünmektedir.

özellikler bazı araçların tasarımına, araç hareket hâlindeyken etki eden hava veya su direncini azaltmak için aktarılmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu amaçla tasarlanmış araçlardan biri değildir?

Beyaz ışık

kaynağı

Kırmızı

K topu

Beyaz ışık

kaynağı

Mavi

L topu

   1. B)

Paraşüt

Gemi

Bu topların birbirinden farklı renkte gö- rünmesinin nedeni;

 1. K topunun kırmızı ışığı soğurup, beyaz ışıktaki diğer renkleri yansıtması,
 2. L topunun mavi ışığı yansıtıp, beyaz ışık- taki diğer renkleri soğurması,

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. K ve L toplarının beyaz ışığın tamamını

C)

Hızlı tren

D)

Uçak

soğurması

durumlarından hangileriyle açıklanır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

  1. Günlük yaşamda kullanım alanları verilen bazı ayna çeşitleri  , ● ve  ile gösteril- miştir.

 : Diş hekimlerinin diş muayenesinde kul- landıkları aletlerde bulunur.

 •  : Denizaltılarda kullanılan periskoplarda bulunur.

 : Otomobillerin yan aynaları olarak kullanılır.

Buna göre,  , ● ve  ile gösterilen ayna çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 ● 

   1. Düz Çukur Tümsek
   2. Çukur Tümsek Düz
  1. Düz aynaya belirli bir uzaklıkta bulunan bir kalemin aynadaki görüntüsü şekildeki gibi olup görüntünün boyu 10 cm’dir.

Kalem

Boy:

10 cm

Buna göre, düz ayna yerine tümsek ayna konulduğunda bu kalemin görüntüsü aşa- ğıdakilerden hangisi gibi olabilir?

 1. B)
 2. Tümsek Düz Çukur
 3. Çukur Düz Tümsek

5 cm

11 cm

C) D)

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 cm

10 cm

  1. Hava ortamından su ortamına gönderilen bir lazer ışığı şekildeki gibi ışın modeliyle göste- rilmiştir.
  2. Bir ışık, şekilde kesik çizgilerle gösterilen böl- gede bulunan hava ortamındaki bir merceğe gönderilmektedir. Merceğin asal eksenine

Lazer ışığı

Normal

paralel olarak gönderilen ışık, şekildeki ışın modeliyle gösterilmiştir.

Hava

III

Işın

Asal eksen

Su I II

Buna göre, bu ışık I, II ve III ile numaralan- mış yollardan hangilerini izleyebilir?

Buna göre, aşağıdaki çizimlerden hangisi bu bölgenin içinde bir yakınsak mercek olduğunu gösterir?

A)

   1. Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

Işın

Asal eksen

B)

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Işın

Asal eksen

C)

Işın

Asal eksen

D)

Işın

Asal eksen

  1. Özdeş K ve L ampullerinin bulunduğu elektrik devresi şekilde gösterilmiştir.

K

 1. Atomun yapısını oluşturan temel parçacıklar şekildeki Bohr atom modelinde numaralana- rak gösterilmiştir.

L

I

Pilin iç direncinin ihmal edildiği bu devre- de, ışık verdiği bilinen K ampulünün par- laklığını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi tek başına yapılmalıdır?

  1. K ampulüne bir ampul, seri olacak şekilde bağlanmalıdır.
  2. K ampulüne bir ampul, paralel olacak şe- kilde bağlanmalıdır.
  3. L ampulüne bir ampul, seri olacak şekilde bağlanmalıdır.
  4. Anahtar kapatılmalıdır.
 1. Bir tane ampul ve bir tane pilin bulunduğu elektrik devresindeki pile, seri bağlanacak şekilde başka piller eklenmektedir. Her pil eklendiğinde bu devredeki akım ve gerilim değerleri ampermetre ve voltmetre kullanıla- rak ölçülmektedir.

Bu devrede ampulün ışık verdiği bilindiğine göre,

  1. Devreden geçen akım artar.
  2. Devredeki ampulün uçları arasındaki geri- lim artar.
  3. Ampulün direnci artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III

II

– III

Bu parçacıklar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I II III
A) Proton Elektron Nötron
B) Nötron Elektron Proton
C) Elektron Nötron Proton
D) Proton Nötron Elektron
 1. Birbirinden farklı iki maddenin tanecik model- leri şekillerde gösterilmiştir.

Buna göre, bu maddelerin ortak özelliği aşağıda verilenlerden hangisidir?

  1. Yapısında tek cins atom bulundurmaları
  2. Saf madde olmaları
  3. Formüllerle gösterilmeleri
  4. Fiziksel yollarla daha basit maddelere ay- rışmaları
 1. Bir öğrenci, çözünme hızı diğerlerinden daha az olan bir şekerli su çözeltisi hazırlamak istiyor. Bu amaçla Şekil I’de numaralarla gös- terilen çözünen maddeleri Şekil II’de harflerle gösterilen farklı sıcaklıktaki çözücü maddele- re ekleyerek eşit hızda karıştırıyor.

Çözünen Maddeler

I II III

 1. Bir etkinlikte alkol ve sudan oluşan I. karışım ile tuz ve sudan oluşan II. karışım bileşenleri- ne ayrılmak isteniyor.

Buna göre, bu karışımları bileşenlerine ayırmak için uygun olan yöntemler aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I. Karışım II. Karışım

  1. Yoğunluk farkı Buharlaştırma
  2. Buharlaştırma Damıtma

10 g toz şeker

10 g pudra şekeri

Şekil I

10 g küp şeker

  1. Damıtma Yoğunluk farkı
  2. Damıtma Buharlaştırma

Çözücü Maddeler

a b c

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

40 °C 50 °C 70 °C

100 ml su

100 ml su

Şekil II

100 ml su

Buna göre, öğrencinin seçmesi gereken çözünen ve çözücü maddeler aşağıdakile- rin hangisinde doğru verilmiştir?

Çözünen

Madde

Çözücü

Madde

 1. Bir öğrenci numaralanmış kartlara bazı ele- mentlerin adlarını ve sembollerini yazmıştır.
 2. I b
 3. II c
 4. III a
 5. II a

I II

Adı : Demir Sembolü : Fe

III

Adı : Neon Sembolü : N

IV

Adı

: Karbon

Sembolü : Ca

Adı

: Kükürt

Sembolü : S

Buna göre, öğrenci bu kartlardan hangi- lerinde elementlerin sembollerini yanlış yazmıştır?

 1. I ve II B) I ve IV

C) II ve III D) III ve IV

Soğan zarı ve ağız içi epitel hücrelerinde aşağıdakilerden hangisi ortak olarak bu- lunur?

  1. Kloroplast B) Sentriyol

C) Mitokondri D) Hücre duvarı

Canlılarda meydana gelen mayozla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Birbirini takip eden iki hücre bölünmesi gerçekleşir.
  2. Tür içinde kromozom sayısının yarıya in- mesini sağlar.
  3. Bölünme sonucunda iki yavru hücre oluşur.
  4. Eşeyli üreyen canlıların vücut hücrelerin-
 1. 2n sayıda kromozoma sahip canlının bir hüc- resi önce normal bir mitoz ardından normal bir mayoz geçirmiştir. Mayoz sonunda oluşan

hücresi aynı şekilde mayoz ile oluşmuş bir baş- ka hücre ile döllenmiştir.

Bu olaylar sırasında kromozom sayısıyla il- gili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  1. Mitozda iki katına çıkmıştır.
  2. Döllenmede yarıya inmiştir.
  3. Döllenmede değişmemiştir.
  4. Mayozda yarıya inmiştir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. İnsan üreme hücrelerinin döllenmesinden sonra bebeğin oluşum sürecindeki bazı geli- şim evreleri şekilde numaralanarak gösteril- miştir.

Sperm

Yumurta

de meydana gelir.

Döllenme

Bebek

I

II

III

Buna göre, numaralanmış evreler aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III

 1. Fetüs Embriyo Zigot
 2. Zigot Embriyo Fetüs
 3. Embriyo Zigot Fetüs
 4. Zigot Fetüs Embriyo
 5. Bir canlının üremesi şekilde gösterilmiştir.

Bu canlının üreme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Bölünme
  2. Tomurcuklanma
  3. Vejetatif
  4. Rejenerasyon
 1. Fasulye tohumunun çimlenmesine etki eden faktörlerden birini gözlemlemek için iki özdeş düzenek hazırlanmıştır. Düzeneklerden biri 25 °C’a diğeri 0 °C’a ayarlanmış ışık ve oksi- jen miktarı eşit olan ısı yalıtımlı kabinlere yer- leştirilmiştir. Her iki düzenek bir hafta boyun- ca düzenli olarak eşit miktarda sulanmıştır.

Bu düzenekler aşağıdakilerden hangisinin çimlenmeye etkisini tespit etmek için ha- zırlanmıştır?

  1. Oksijenin B) Suyun

C) Işığın D) Sıcaklığın

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.

SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.

 1. Nasrettin Hoca bir gün ağaçtan düşer ve acıyla kıvranır. Hocanın başına toplananlar, “Hemen bir doktor çağırın!” diye bağırırken hoca, “Bana doktor değil, ağaçtan düşmüş birini bulun.” der.

Bu fıkrada, aşağıdakilerden hangisi örnek- lendirilmiştir?

  1. Beden dili B) Sen dili

C) Empati D) Ön yargı

 1. Türk kültüründe Anadolu kadını, el işi iğne oyasıyla sevgi, acı, pişmanlık, öfke, düş kı- rıklığı ve mutluluk gibi duygularını dile getirir. Örneğin; kayınvalidesine iyi bir mesaj iletmek isteyen yeni gelin, çayır çimen oyası işlenmiş yemeni hediye eder. Özellikle Mudurnu yöre- sinde yapılan çınar yaprağı oyası, uzun ömür ve bilgelik temennisi için işlenir. Yöre halkı çı- nar yaprağı oyasını görünce bu mesajı algılar.

Verilen bu örnekler aşağıdakilerden hangi- si ile ilişkilidir?

  1. Sözsüz iletişim B) Sözlü iletişim

C) Yazılı iletişim D) Olumsuz iletişim

 1. Günümüzde bireyler arasındaki iletişim, akıllı telefon ve genel ağ kullanımının artmasıyla değişime uğramıştır. Önceleri aile büyükleri- ne bayram ziyaretleri yapılırken şimdi birçok akrabamıza bir bayram mesajı yazmakla yetiniyoruz.

Bu bilgide, medya araçlarının hangi alan- daki değişime etkisinden söz edilmekte- dir?

  1. Siyasi B) Askerî

C) Kültürel D) Hukuki

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Ünlü bir sanatçı, ailesi ile tatil yaparken giz- lice fotoğraflarını çekip bunu haber yapan gazeteci hakkında dava açmıştır. Dava sonu- cunda gazeteci, sanatçıya tazminat ödemek zorunda kalmıştır.

Bu olay, aşağıdaki haklardan hangisinin ihlal edilmesine örnek gösterilebilir?

  1. Düşünce özgürlüğünün
  2. Özel hayatın gizliliğinin
  3. Doğru bilgi alma hakkının
  4. Konut dokunulmazlığının
 1. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollara Kösedağ Savaşı’nda yenilmesi, Selçukluların otoritesini sarsmış ve bundan dolayı Anadolu’da birçok Türkmen beyliği bağımsız- lığını ilan etmiştir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  1. Bizans’ın Anadolu’daki hâkimiyetinin za- yıfladığının
  2. Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulduğu- nun
  3. Moğol ilerleyişine karşı Haçlı birliğinin ku- rulduğunun
  4. Türkmenler arasında gaza ve cihat anlayı- şının sona erdiğinin
 1. Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’ye “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” diyerek nasihatte bulunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların bu nasihat doğrultusundaki uygulamaların- dan biri değildir?

  1. Irk ve din farkı gözetmeksizin adalete da- yalı bir yönetimin olması
  2. Gayrimüslim halka karşı hoşgörü politika- sının benimsenmesi
  3. Fethedilen yerlere hastane, çeşme ve yol gibi yapıların inşa edilmesi
  4. Veraset sistemine göre Osmanlı şehzade- lerine hükümdar olma hakkının verilmesi

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin başlamasında etkili olan ekonomik sebep- lerdendir?

  1. Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak istemeleri
  2. Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak isteme- leri
  3. Coğrafya bilgisinin artması ve pusulanın geliştirilmesi
  4. Okyanus şartlarına dayanıklı gemilerin yapılması

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Ünlü seyyah İbn-i Batuta, arkadaşlarıyla birlikte Denizli’den geçerken dükkânlarından çıkan bir ahi grubu, yollarını keserek kendile- riyle beraber gelmelerini ister. Başka bir ahi grubunun da aynı yönde istekte bulunması üzerine gruplar arasında tartışma çıkar. İbn-i Batuta ve arkadaşları, ahilerin kendilerini misafir etmek için tartıştıklarını anlayınca çok şaşırırlar.

Bu bilgide, ahilerin hangi özelliği vurgu- lanmıştır?

  1. Çalışkanlık B) Tokgözlülük

C) Dürüstlük D) Konukseverlik

 1. Tarih boyunca Mısır’da yerleşim, dünyanın en uzun nehirlerinden biri olan Nil Nehri bo- yunca yoğunlaşmıştır. Bu nehir sayesinde yağmura ihtiyaç duyulmadan tarım yapılabil- miş ve Mısır’da tarihteki ilk uygarlıklardan biri kurulmuştur.

Bu bilgide, yerleşmeyi etkileyen faktörler- den hangisi vurgulanmıştır?

  1. Bitki örtüsü B) Su kaynakları

C) Yer şekilleri D) Madencilik

 1. Türkiye’nin yıllara göre toplam nüfus miktarı grafikte gösterilmiştir.

Nüfus (milyon)

 1. “Merhaba. Ben Yusuf. Babam, Zonguldak’ta kömür madeninde çalışmaya başladı. Biz de bu yüzden ailecek yaşadığımız köyden taşı- narak Zonguldak’a yerleştik.”

Buna göre, Yusuf ve ailesinin göç etmele- rinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. İş imkânları B) Doğal afetler

C) Sağlık olanakları D) Eğitim ihtiyacı

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2000 2004

2016 2020

Yıllar

Kuduz şüphesi nedeniyle bir yerleşim yerine giriş ve çıkışların yasaklanarak se- yahat hürriyetinin kısıtlanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Suç işlenmesini engellemek

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  1. Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
  2. Kamu mallarını korumak

Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2008 2012

 1. Nüfus miktarı yıllara göre artış göstermiştir.
 2. En düşük nüfus miktarı 2000 yılına aittir.
 3. Nüfus artış hızının en fazla olduğu yıl 2008’dir.
 4. Nüfus miktarı 2020 yılında 80 milyonun üzerindedir.

D) Salgın hastalıkları önlemek

 1. Mezopotamya’dan gelen Asurlu tüccar- lar, Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını Anadolu’ya getirmiştir.

Buna göre, Anadolu’nun yazı ile tanış- masında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  1. Savaşlar B) Ticari ilişkiler

C) Antlaşmalar D) Siyasi ilişkiler

 1. Semerkant Rasathanesi, Uluğ Bey tarafından yaptırılmış üç katlı bir gözlemeviydi. Bu rasat- hane, gezegenler üzerine gözlemler yapmak için kullanılmıştır. Semerkant’taki gök bilim- ciler bir yılın 365 gün, 6 saat, 10 dakika ve 8 saniye olduğunu hesaplamışlardır. Bu hesap- lama günümüz verilerine oldukça yakındır.

Bu bilgide, aşağıdaki bilim dallarından hangisi ile ilgili çalışmalardan bahsedil- miştir?

  1. Biyoloji B) Sosyoloji

C) Astronomi D) Tıp

 1. Abbasi Devleti’nde bilimsel çalışmaların ya- pıldığı Darü’l Hikme’de bazı Abbasi halifeleri bilim insanlarının tartışmalarına bizzat katıl- mış, her fikrin serbestçe tartışılmasını sağ- lamışlardır. Burada farklı inanç ve milletten bilim insanları uyum içinde çalışmışlardır.

Bu durum, Abbasilerde aşağıdakilerden hangisinin geliştiğini göstermez?

  1. Hoşgörü kültürünün
  2. Eğitim anlayışının
  3. Özgür düşünce ortamının
  4. Askerî teşkilatın

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği
 • Sertifikalı fidan üretim desteği
 • Toprak analizi desteği

Verilen bu desteklerle Türkiye’de aşağıda- kilerden hangisinin geliştirilmesi hedef- lenmiştir?

  1. Tarımın B) Sanayinin

C) Turizmin D) Hayvancılığın

Aşağıdakilerden hangisi üretim teknolo- jisindeki gelişmelerin insan hayatındaki olumsuz etkilerinden biridir?

  1. Tarımda verimin yükselmesi
  2. Hayat kalitesinin artması
  3. Ulaşımın daha kısa sürede yapılması
  4. Çevre kirliliğinin oluşması
 1. Afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahip- lerine yönelik yardım sağlar.
 • Toplumda yardımlaşmayı geliştirir.
 • Güvenli kan teminini gerçekleştirir.

Hakkında bilgi verilen kuruluş aşağıdaki- lerden hangisidir?

  1. TEMA B) Kızılay

C) Yeşilay D) TEV

 1. “Türklerde devletin siyasi, askerî ve ekonomik konularının görüşülüp karara bağlandığı ku- rultayda hakanın eşi de bulunur ve görüş bil- dirirdi.” diyen bir sosyal bilgiler öğretmeni aşağıdakilerin hangisinden söz etmiştir?
  1. Kadınların devlet yönetiminde söz sahibi olduğundan
  2. Ülke topraklarının çeşitli birimlere ayrıldı- ğından
  3. Son kararın hakan tarafından verildiğin- den
  4. Yabancı ülkelerle diplomatik ilişkilerin ku- rulduğundan

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Barış ve güvenliği sağlamak, ülkeler arası dostane ilişkiler kurmak, ekonomik ve sos- yal işbirliği oluşturmak amacıyla 1945’te Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur. Türkiye de bu teşkilatın kurucu üyeleri arasın- da yer almıştır.

Bu bilgiye göre, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde Atatürk’ün aşağıdaki sözlerin- den hangisi doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir?

  1. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  2. Zafer; zafer benimdir, diyebilenindir.
  3. Yurtta sulh, cihanda sulh!
  4. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYACAKTIR.

 1. “Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? O, her şeye kadirdir.”

(Ahkâf suresi, 33. ayet)

Bu ayette ahiret hayatının hangi aşaması vurgulanmaktadır?

  1. Ba’s B) Hesap

C) Mizan D) Kabir

 1. Cahiliye Dönemi’nde müşrikler, putperest ol- mayıp hac ziyaretinde bulunan kimselere, Hz. İbrahim’in dinine bağlılıklarını ifade etmek için “Hanif” diyorlardı.

Bu açıklamaya göre, “hac” ile ilgili aşağı- dakilerden hangisi söylenemez?

  1. İslamiyet’ten önce de bilinmektedir.
  2. Hz. Muhammed (sav) tarafından farklı bir şekilde uygulanmıştır.
  3. Tevhit inancına sahip kimselerce de yapıl- mıştır.
  4. Putperestlerce yapılması yasaklanmayan bir ibadettir.
 1. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbiri- nizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.”

Bu hadiste vurgulanan tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Azim ve kararlılık
  2. Sabır ve cesaret
  3. Doğruluk ve dürüstlük
  4. Dostluk ve kardeşlik
 1. İnkârlarına bahane bulmak isteyen bazı kim- seler, peygamberlerin insanüstü güçlerinin olması gerektiğini öne sürmüşlerdir.

Aşağıdaki ayetlerin hangisinden bu tutu- mun yanlış olduğuna ulaşılabilir?

  1. “Ben Allah’ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güçte değilim. Gaybı bilseydim, önlem alırdım ve bana hiçbir kötülük de dokun- mazdı…”

(A’raf suresi, 188. ayet)

  1. “… Peygamber iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar. İyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri de haram kılar.”

(A’raf suresi, 157. ayet)

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  1. “Peygamberler Allah’ın gönderdiği emirle- ri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka kimseden korkmazlar…”

(Ahzâb suresi, 39. ayet)

  1. “Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirile- ni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun verdiği peygamberlik görevini yerine getir- memiş olursun…”

(Mâide suresi, 67. ayet)

 1. İslam, zamanla farklı coğrafyalarda yaşayan toplumlar arasında yayılmıştır. Bu insanların, örf ve âdetlerini terk etmeleri kolay olmamış- tır. Bu nedenle sahip oldukları bazı değerleri, İslami motifler ekleyerek devam ettirmişlerdir.

Bu açıklamada din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisi vur- gulanmaktadır?

  1. Dini metinler
  2. Siyasi sebepler
  3. Ortam ve kültür
  4. İnsan unsuru

24. Samuel Morse tarafından icat edilen telgrafın yaygınlaşıp çeşitli ülkelerde en önemli haberleşme aracı hâline gelmesi hangi alanda yaşanan gelişmeyi gösterir?

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUMAYANLAR AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYACAKTIR.

 1. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinleyen bir kişinin davranışı olamaz?

  1. Karşısındaki ile göz teması kurmaktan kaçınma
  2. Konuşulanı anladığını belirtmek için geri bildirimde bulunma
  3. Anlamadığı yerlerle ilgili sorular sorma
  4. Ön yargılardan uzak bir şekilde dinleme

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin siyasi nedenlerinden biridir?

  1. İstanbul’un önemli ticaret yolları üzerinde olması
  2. Bizans’ın Osmanlı taht mücadelelerine karışması
  3. İstanbul’un Ortodoks mezhebinin merkezi olması
  4. Hazreti Muhammed (sav)’in hadisi

Aşağıdakilerden hangisi beyin göçüne örnektir?

  1. Sıla’nın ailesinin yaşadıkları şehirden fın- dık toplamak için Giresun’a gitmesi
  2. Mühendis Tolga’nın otomotiv sanayisinde çalışmak için Bursa’ya göç etmesi
  3. Terzi Burcu’nun İtalya’ya tekstil fabrikasın- da işçi olarak çalışmaya gitmesi
  4. Fizik alanında çalışan Mehmet’in bilimsel araştırmalar yapmak için Amerika’ya yer- leşmesi

A) İletişim B) Hukuk

C) Felsefe D) Sanat

Ahilik Teşkilatı, Osmanlı Devleti’nde hangi isim altında devam etmiştir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  1. Kapıkulu B) Enderun

C) Lonca D) Seyfiye

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları; kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.

Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

7. SINIF 2022

 • Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
 • Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
 • Başlama zilini bekleyiniz.
 • Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

04 EYLÜL 2022 TARİHİNDE YAPILAN

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI

7. SINIF “A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER
1. D 1. D 1. B 1. C
2. A 2. A 2. A 2. A
3. B 3. B 3. D 3. C
4. D 4. D 4. B 4. B
5. C 5. C 5. A 5. B
6. D 6. C 6. C 6. D
7. B 7. A 7. A 7. A
8. C 8. A 8. B 8. D
9. C 9. D 9. D 9. B
10. A 10. B 10. A 10. C
11. A 11. D 11. B 11. A
12. C 12. A 12. C 12. D
13. B 13. A 13. A 13. B
14. A 14. C 14. B 14. C
15. C 15. D 15. D 15. D
16. C 16. B 16. B 16. A
17. B 17. C 17. C 17. D
18. D 18. B 18. D 18. B
19. A 19. A 19. B 19. A
20. C 20. D 20. C 20. C
21. C 21. C 21. A 21. A
22. D 22. B 22. D 22. B
23. B 23. B 23. B 23. D
24. B 24. D 24. C 24. A
25. D 25. C 25. D 25. C

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz gauss ölçümü Antalya Oto Ekspertiz Osmaniye Oto Ekspertiz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler