Sınırlar Genişliyor Konu Özeti

Sınırlar Genişliyor Konu Özeti

Fatih Dönemi Osmanlı Sınırları (1451-1481)

 • Kırım alınarak Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi sağlanmıştır.
 • Sırbistan, Mora, Eflak, Boğdan, Arnavutluk ve Bosna Hersek Osmanlı topraklarına katılmıştır.
 • Bizans’tan İstanbul, Cenevizlerden Amasra, Candaroğulları’ndan Sinop ve Kastamonu, Trabzon Rum İmparatorluğu’ndan Trabzon ve çevresi(1461), Karamanoğulları’ndan Konya ve Karaman alınmıştır. Bu fetihlerle Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda önemli adımlar atılmıştır.
 • İstanbul, Amasra, Sinop, Trabzon ve bazı Ege adalarının alınmasıyla Osmanlı Devleti’nin deniz ticaretindeki etkinliği artmıştır.
 • Akkoyunlarla yapılan Otlukbeli Savaşı kazanılmıştır (1473). Bu savaş ile Anadolu Türk birliğini tehdit eden bir güç etkisiz hale gelmiştir.
 • Venediklilerle yapılan savaş kazanılmıştır.
 • Limni, Midilli, Gökçeada ve Eğriboz adaları fethedilerek Ege denizindeki ticaret kontrol altına alınmıştır.

    I. Bayezid Dönemi Osmanlı Sınırları (1481-1512)  

   I. Bayezid döneminde Venediklilerle yapılan savaşlarla Modon, Koron, Navarin ve İnebahtı alınmıştır. Kili ve Akkermen alınarak Boğdan’ın fethi tamamlanmıştır.

Yavuz Sultan Selim Dönemi Osmanlı Sınırları (1512-1520)

 • Yavuz Sultan Selim Osmanlı sınırlarını daha çok doğu ve güney yönünde genişletmiştir. Bundaki amacı İslam dünyasındaki birliği sağlamaktı.
 • İran’a hakim olan Safevilerle Çaldıran Savaşı (1514) yapılmış ve kazanılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki egemenliği güçlenmiştir.
 • Memlükler ile yapılan Mercidabık (1516) ve Ridaniye (1517) savaşları kazanılmış ve bu savaşlarla Mısır, Suriye ve Filistin Osmanlı topraklarına katılmıştır.
 • Ayrıca bu fetihlerle Baharat Yolu Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı Sınırları (1520-1566)

 • Rodos adası fethedildi. ( 1522 )
 • Macaristan üzerine sefer yapılmış ve Belgrat alınmıştır.
 • Macaristan’la yapılan bir başka savaş olan Mohaç Savaşı kazanılarak Macaristan Osmanlı egemenliğine girmiştir.(1526)
 • Haçlı donanması ile yapılan Preveze Deniz Savaşı ( 1538 ) kazanılarak Akdeniz’de Türk egemenliği sağlanmıştır.
 • Avrupa devletlerine karşı üstünlük sağlanmış, sınırlar Viyana’ya kadar genişlemiştir.
 • Irak ve Bağdat çevresi alınmıştır.
 • Cezayir ve Trablusgarp fethedilmiştir.

Kanuni’nin Ölümünden Karlofça Antlaşması’na Kadar Osmanlı Sınırları (1566-1699)

1566’dan 1699’a kadar Osmanlı Devleti; Tunus, Podolya, Dağıstan, Azerbaycan, Gürcistan, Karabağ ve Revan’ı topraklarına katmıştır. Ayrıca Fas ve Lehistan (Polonya)himaye altına alınmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Sınırlarının Genişlemesinin Sonuçları

 • Osmanlı Devleti üç kıtada (Asya-Avrupa-Afrika) toprakları olan bir imparatorluk haline gelmiştir.
 • Farklı coğrafyalarda birbirinden farklı ırk, din ve kültürlerden insanlar egemenlik altına alınmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir toplumsal yapıya sahip olmasını sağlamıştır.
 • Anadolu’nun fethi tamamlanarak Anadolu Türk birliği kurulmuştu.
 • İpek ve Baharat gibi ticaret yolları üzerindeki etkinlik artmıştır.
 • Osmanlı Devleti ‘nin Akdeniz ve Karadeniz’deki egemenliği güçlenmiştir.
 • Ülke nüfusu artmıştır. Bu duruma paralel olarak yönetici sayısı, yönetim birimi ve asker sayıları ile vergi gelirleri ve harcamalar artmıştır.
Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir