Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir? Kısaca

Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir? Kısaca

Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir Ödev, Demokrasinin Temel İlkeleri Maddeler Halinde

Demokrasinin temel ilkeleri;

  • millî egemenlik,
  • hürriyet ve eşitlik,
  • çoğulculuk,
  • katılım,
  • seçimler ve temsil,
  • siyasi partiler,
  • hukukun üstünlüğü.

Anayasada Demokrasinin Temel İlkeleriyle İlgili İlkeleri

1982 Anayasası;

Madde 6– Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir… (milli egemenlik)

Madde 7– Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

Madde 10– Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir… (hürriyet ve eşitlik, hukukun üstünlüğü)

Madde 11– Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz.

Madde 19– Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir… (hürriyet ve eşitlik)

Madde 67– Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir… (seçimler ve temsil)

Madde 68– …Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.(siyasi partiler)

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir