Atatürk’ün Kişilik Özellikleriyle İlgili Sözleri

Atatürk’ün Kişilik Özellikleriyle İlgili Sözleri

Mustafa Kemal kişisel özellikleri ile Türk ve dünya tarihindeki örnek şahsiyetlerdendir. Onun sözleri düşünce yapısını ortaya koymaktadır. Bu sayfamızda Atatürkün kişisel özellikleri ve bunlarla ilgili sözleri, Atatürkün kişisel özellikleri ile ilgili özlü sözleri, atatürk’ün kişilik özellikleri nelerdir, atatürk’ün kişilik özellikleri nelerdir kısaca, Atatürkün kişisel özellikleri ile ilgili sözleri bulunmaktadır.

Atatürk’ün Vatanseverliği ile ilgili sözleri;

“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim” K. Atatürk

”Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz” K. Atatürk

”Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.” K. Atatürk

Vatan sevgisi ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır. K. Atatürk

Milletime söz verdim, Hatay’ı alacağım. Namusum üzerine söylüyorum ki, o Türk toprağını Fransızlara bırakmayacağım. Ben sözümü yerine getiremezsem, milletimin önüne çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilmem, yenilirsem bir dakika yaşayamam!

***

Atatürk’ün İdealistliği ile ilgili sözleri;

”Ne kadar zengin ve refah içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir davranışa hak kazanamaz.” K. Atatürk

”Türkiye halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lazım-ı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” K. Atatürk

”Memleket kesinlikle modern, medeni ve refah içinde olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.” K. Atatürk

***

Atatürk’ün İleri görüşlülüğüyle ile ilgili sözleri;

“Yolundα yürüyen bir yolcunun yαlnız ufku görmesi kαfi değildir. Muhαkkαk ufkun ötesini de görmesi şαrttır.” K. Αtαtürk

Çαnαkkαle Sαvαşlαrı’ndα düşmαnın αmαcını, çıkαrmα yαpαcαğı bölgeleri, tαhmin etmesi ve çeşitli tedbirleri αlmαsı O’nun ileri görüşlülüğünün en önemli göstergelerinden birisidir.

Bu gün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan imparatorluğu gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Nihayetinde Sovyetler Birliği 1911’de dağıldı.

***

Atatürk’ün inkılapçılığı ile ilgili sözleri;

“İnkılâp var olan müesseseleri zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medenî gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır.” K. Atatürk

“Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen zamana uygun ve bütün anlam ve biçimleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna ulaştırmaktır. İnkılâplarımızın temel ilkesi budur.” K. Atatürk

***

Atatürk’ün sabırlı ve disiplinli olması ile ilgili sözleri;

“Ben kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim.” K. Atatürk

“Hayatın her safhasında olduğu gibi, özellikle öğretim hayatında da disiplin başarının esasıdır.” K. Atatürk

***

Atatürk’ün Mantıklı ve Gerçekçi Oluşu ile ilgili sözleri;

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”

“Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.”

***

Atatürk’ün Birleştirme ve Bütünleştirme Gücü ile ilgili sözleri;

“Millet dil, kültür ve mefkure birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve içtimai heyettir.“

“ Türkiye Cumhuriyeti halkını; ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, fakat kişisel ve sosyal hayat içinde iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir.”

“Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kesin olarak söyleyeyim ki, bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu amaç uğruna her fedakarlığı yaparsa, başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarır. Başaramazsa o millet ölmüş demektir”

***

Atatürk’ün hakikati arama gücü ile ilgili sözleri;

“Bizim; akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en büyük özelliğimizdir.”

“Bizim akıl, zeka ile hareket etmek şiarımızdır.”

“Hakikati konuşmaktan korkmayınız “

***

Atatürk’ün yöneticiliği ile ilgili sözleri;

“ Verdiğiniz emrin yapıldığından emin olmak istiyorsanız ta en son gerçekleşme ucuna kadar kendiniz onun başında bulunacaksınız .”

“Benim her emrim yapılır; çünkü benden yapılamayacak emirler çıkmaz.”

“Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.”

***

Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önem ile ilgili sözleri;

“Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat bir sanatkar olamazsınız.”

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

***

Atatürk’ün açık sözlülüğü ile ilgili sözleri;

“Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda lüzumlu olmayan bir sırrı kalbimde taşımak iktidarında olmayan bir adamım. Çünkü ben bir halk adamıyım. Ben düşüldüklerimi daima halkın karşısında söylemeliyim. Yanlışım varsa halk tekzip eder. Fakat şimdiye kadar bu açık konuşmada halkın beni tekzip ettiğini görmedim.”

***

Atatürk’ün eğitimciliği ile ilgili sözleri;

“Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir. “

“Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.”

“Gelecek için hazırlanan vatan çocuklarına, hiçbir güçlük karşısında baş eğmemelerini; sabır ve metanet ile çalışmalarını; çocuklarımızın anne ve babalarına da yavrularının öğrenimlerini tamamlamaları için her fedakarlığı göze almalarını tavsiye ederim. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar sebatkar olduklarını tarih doğrulamaktadır. Silahıyla olduğu gibi aklıyla da mücadele etmek zorunda olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur.”

“Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.”

***

Atatürk’ün yöneticiliği (Liderliği) ile ilgili sözleri;

“Takip edilen amaçlar hiçbir zaman kişisel olmamalıdır. Geçmiş sistemlere bağlı kalanlar ve geleneklerden sıyrılamayanlar hiçbir zaman modern bir devlet meydana getiremezler.”

“Türk’ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal ya ölüm!”

“Milleti aldatmayacağız! Millete, daima ve daima gerçeği söyleyeceğiz. Belki hata ederiz, yanlış şeyleri gerçek zannederiz. Fakat millet onu düzeltsin.”

***

Atatürk’ün gurura ve ümitsizliğe yer vermemesi ile ilgili sözleri; Atatürk’ün gurura kapılmaması ile ilgili sözleri

”Yaptığımız hizmetlerle öğünmüyoruz. Yapacağımız hizmetlerin öğünmeye layık olabileceği ümidiyle teselli oluyoruz.”

”Muvaffakiyetlerde gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe mukavemet etmek lazımdır.”

“ Vatanın kurtuluşu ve kazanılan zaferler Türk ordusu ile büyük Türk milletinin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklar eseridir.”

***

Atatürk’ün insan ve millet sevgisi ile ilgili sözleri;

“Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışmasını zikretmeye imkan yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını Ben Anadolu kadınının daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez.”

“Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.”

“Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez.”

ata-imza

Bu sayfada Mustafa Kemal Atatürkün kişilik özellikleri ile ilgili sözleri, Atatürkün kişilik özellikleri ve sözleri, atatürkün disiplinli oluşu ile ilgili sözleri, atatürkün gurura yer vermemesi ile ilgili sözleri, Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önem ile ilgili sözleri bulunmaktadır.

Bu yazıda Mustafa kemal atatürk’ün kişisel özellikleri, Mustafa kemal atatürk’ün kişisel özellikleri ile ilgili sözleri, atatürkün kişisel özellikleriyle ilgili sözleri, atatürk’ün kişisel özellikleri, atatürk’ün kişisel özelliklerini yansıtan sözleri bulunur.

6 Comments

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler