Ders Kitapları Cevapları

Berkay Yayıncılık 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

1.Ünite Cevapları 

Sayfa 14 Cevapları:   Okulda ya da mahallede arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız faaliyetler nelerdir? Bu faaliyetleri neden birlikte yapıyorsunuz?

Sayfa 15 Cevapları: Bulunduğunuz grup ve kurumlardaki yerinizi söyleyiniz.

Sayfa 16 Cevapları : Evde, okulda ve arkadaş grubunuz içinde genellikle neler yapıyorsunuz?

Sayfa 19 Cevapları : Ailenizde, sınıfınızda, okulunuzda ve diğer gruplarınızdaki rolleriniz nelerdir?

Sayfa 20 Cevapları: Bir grup içinde üyelerin hak ve sorumluluklarını bilmesi neden önemlidir?

Sayfa 23 Cevapları : Öğrenci olarak hak ve sorumluluklarınız nelerdir?

Sayfa 24 Cevapları: “Çocuk hakları” kavramı neden ortaya çıkmış olabilir? Bu hakların çocuklar açısından önemi ne olabilir?

Sayfa 25 Cevapları : Sizce çocukların haklarının sözleşmeyle yasal güvence altına alınmasının önemi nedir?

Sayfa 26 Cevapları : Mehmet Batuhan’ın davranışının çocuk hakları açısından önemi nedir?

Sayfa 26 Cevapları: Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için neler yapılabilir?

Sayfa 27 Cevapları: Kız çocuklarının eğitim hakkından yararlanmaları için başka neler yapılabilir?

Sayfa 27 Cevapları: Sizce en önemli çocuk hakları hangileridir? Neden? Tartışınız.

Sayfa 28 Cevapları: 5. Sınıf Berkay Yayıncılık sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1. Ünite Değerlendirmesi Cevapları

  1. ÜNİTE CEVAPLARI

Sayfa 32 : Ülkemizde bulunan önemli doğal varlıklarla tarihi mekanlar hangileridir?

Sayfa 35 : Ülkemizde bulunan önemli doğal varlıklarla tarihi mekanlar söyleyiniz.

Sayfa 36 : İlinizin kültürel özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Sayfa 37 : Türkiye’nin farklı yerlerindeki kültürel özelliklere hangi örnekler verilebilir?

Sayfa 38 : Yaşadığınız yerin en belirgin kültürel özellikleri nelerdi?

Sayfa 39 : Kendi çevrenizin kültürel özellikleriyle farklı yörelerin kültürel özelliklerini karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklarını söyleyiniz.

Sayfa 40 : Sizce insanların bayram, şenlik gibi kültürel etkinliklerde buluşmasının önemi nedir?

Sayfa 41 : Yemen türküsünün sizde uyandırdığı duygular nelerdir?

Sayfa 41 : İnsanların birlikte yaşamasında kültürel ögelerin etkileri nelerdir?

Sayfa 42 : Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde hangi alanlarda yenilikler yapılmıştır?

Sayfa 42 : Atatürk’ün sözlerinden yararlanarak onun fikir hayatı ile ilgili neler söylenebilir?

Sayfa 43 : İnkılaplar öncesi ve sonrası Türk kadınının konumunu haklar bakımından karşılaştırınız.

Sayfa 44 : Atatürk’ün sözlerinden yararlanarak hukuk sistemimizdeki değişikliklerin nedenlerini söyleyiniz.

Sayfa 45 : 1923 ve 1938 yılları arasında öğrenci sayısındaki artışın nedenleri neler olabilir?

Sayfa 45 : Cumhuriyet sonrası günlük hayatta yapılan değişikliklerin önemi nedir?

Sayfa 46 : Atatürk neden inkılapların yapılmasını istemiş olabilir?

Sayfa 46 : Sizce Cumhuriyetçiliğin ülkemiz açısından önemi nedir?

Sayfa 47 : Sizce Türk milletinin bir arada yaşamasında halkçılık ilkesinin önemi nedir?

Sayfa 49 : İnkılapçılık ilkesinin Türk toplumu için önemi nedir?

Sayfa 51 : Sizce Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti açısından önemi nedir?

Ünite değerlendirme

Sayfa 53 : Yabancı bir turiste ülkemizi tanıtacak olsaydınız doğal varlıklar ve tarihi güzelliklerden hangilerini söylerdiniz.

Sayfa 53 : Kültürel özellikler nelerdir?

Sayfa 53 : Kültürel özelliklerimizin benzerlik ve farklılıklarının nedenleri neler olabilir?

Sayfa 53 : Sizce insanların bir arada yaşamasında hangi kültürel ögeler daha önemlidir? Neden?

Sayfa 53 : Atatürk inkılaplarında sonra günlük yaşamda ne gibi değişiklikler olmuştur?

Sayfa 53 : Atatürk hangi alanlarda yenilikler yapmıştır?

 

3. ÜNİTE CEVAPLARI

Sayfa 56 : Yaşadığınız bölgedeki dağlar ve göller, fiziki haritalarda hangi renklerle gösterilmiştir?

Sayfa 57 : Haritaya bakarak yaşadığınız bölgenin yüzey şekilleri hakkında bilgi veriniz.

Sayfa 58 : Yaşadığınız bölgede yaz ve kış mevsimlerinde görülen hava sıcaklığı günlük yaşamınızı nasıl etkiliyor?

Sayfa 59 : Yaşadığınız bölgede iklim insan faaliyetlerini nasıl etkiliyor?

Sayfa 60 : Yaşadığınız bölgede nüfusun yoğun olduğu yerler nerelerdir?

Sayfa 60 : Tablodaki illerde ve bu illerin dışında ülkemizde kaç kişi yaşamaktadır?

Sayfa 61 : Yaşadığınız bölgenin coğrafi özellikleri nüfusu nasıl etkilemiştir?

Sayfa 62 : Baraj ve tünellerin yapım amacı nedir?

Sayfa 63 : Doğal çevreye duyarlı olmaya hangi örnekler verilebilir?

Sayfa 64 : Yaşadığınız bölgede hangi doğal afetler görülmektedir?

Sayfa 64 : Görsellerde yer alan doğal afetlerden çevrenizde en sık görüleni hangisidir?

Sayfa 65 : Yaşadığınız yer kaçıncı deprem kuşağında yer almaktadır?

Sayfa 65 : İzmit, Ceyhan, Bingöl, ve Van kaçıncı deprem bölgesinde yer almaktadır?

Sayfa 66 : Ülkemizde çığ en fazla Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir. Sizce bunun sebebi nedir?

Sayfa 67 : Yaşadığınız bölgede doğal afetlerin oluşmasında hangi coğrafi özellikler etkilidir?

Sayfa 68 : Sizce türkü, şiir, atasözü, masal, efsane, ve öykülerde doğal afetler hangi özellikleriyle ifade edilir?

Sayfa 68 : Atasözlerinde selle ilgili hangi unsurlar vurgulanmıştır?

Sayfa 68 : Türküye göre selin toplum hayatına etkileri nasıl yorumlanabilir? Sizce sel toplum hayatını başka nasıl etkiler?

Sayfa 69 : Şiire göre deprem, toplum hayatını nasıl etkilemektedir?

Sayfa 69 : Doğal afetlerin toplum hayatı üzerindeki etkilerine yazılı ve sözlü kaynaklardan hangi örnekler verilebilir?

Sayfa 70 : Sizce doğal afetler sonucu meydana gelen can ve mal kayıpları nasıl azaltılır?

Sayfa 71 : Sizce gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde aynı büyüklükte meydana gelen depremlerin gelişmemiş ülkelerde daha yıkıcı olmasının nedenleri nelerdir?

Sayfa 71 : Görselde görüldüğü üzere bazen meydana gelen bir  depremde, yan yana iki binadan biri yıkılırken diğeri yıkılmamaktadır. Sizce bunun sebebi nedir?

Sayfa 72 : Sizce haberde bahsedilen risk hangi uygulamalar sebebiyle artmıştır? Risk azaltmak için hangi önlemler alınabilir?

Sayfa 73 : Sizce sınıf tahliye çantasında başka hangi malzemeler olmalıdır? Neden?

Sayfa 73 : Deprem sırasında neden bunlar yapılmalıdır?

Sayfa 73 : Yaşadığınız bölgede görülen doğal afetlerin zararlarını arttıran insan faaliyetleri nelerdir?

Ünite değerlendirme Sorularının Cevapları

Sayfa 75 : Yaşadığınız yerin en önemli yüzey şekillerini söyleyiniz.

Sayfa 75 : Başka bir iklimde yaşasaydınız hayatınızda neler değişirdi?

Sayfa 75 : Coğrafi özellikler nüfus yoğunluğunu nasıl etkiler?

Sayfa 75 : İnsanın doğadan yararlanma şekillerinin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?

Sayfa 75 : Sel oluşumunda hangi coğrafi özellikler etkilidir?

Sayfa 75 : İnsanları doğal afetlere karşı bilinçlendirmek için neler yapılabilir?

  1. ÜNİTE CEVAPLARI

Sayfa  78: Yaşadığınız bölgede yoğun şekilde üretilen ürünler nelerdir?

Sayfa  79: Yaşadığınız bölgedeki yer altı kaynakları nelerdir?

Sayfa  81: Yaşadığınız bölgede yapılan ekonomik faaliyetler nelerdir?

Sayfa  81: Yaşadığınız bölgede ormanlardan ve su kaynaklarından nasıl yararlanılıyor?

Sayfa  82: Çay, portakal, incir gibi tarım ürünlerinin her bölgede yetiştirilememesinin nedeni nedir?

Sayfa  83: Yaşadığınız bölgenin iklimi, bitki örtüsü ve yüzey şekilleri hangi tür hayvancılığın yapılmasına elverişlidir?

Sayfa  84: Yaşadığınız bölgenin coğrafi özellikleri turizm faaliyetlerini nasıl etkilemiştir?

Sayfa  85: Yaşadığınız bölgedeki yer altı ve yer üstü doğal kaynaklar hangi ekonomik faaliyetlerde kullanılıyor?

Sayfa  86: Yaşadığınız bölgedeki en yaygın meslekler hangileridir? Bu meslekler diğerlerine göre neden daha yaygındır?

Sayfa  86: Gazete ilanlarında aranan meslekler hangi ekonomik faaliyet alanları için aranmaktadır?

Sayfa  86: Yukarıdaki mesleklerden hangileri yaşadığınız bölgede yaygındır? Bölgenizde tarımsal üretimde faaliyet gösteren diğer meslekler hangileridir?

Sayfa  87: Yaşadığınız bölgede yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyetlerle meslekler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Sayfa  88: Yaşadığınız bölgede üretilen ürünlerden hangileri diğer bölgelerin de ihtiyacını karşılıyor?

Sayfa  88: İhracat, tarımsal üretim ve canlı hayvan üretimi ile ilgili grafiklerdeki verileri inceleyerek bölgenizdeki ekonomik faaliyetler hakkında hangi çıkarımlarda bulunulacağını söyleyiniz.

Sayfa  89: Bölgenizde yapılan ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yeri nasıl değerlendirilebilir?

Sayfa  90: Buğdayın tarladan evimize ekmek olarak gelmesi sürecinde hangi insanların emeği vardır?

Sayfa  91: Ekonominin hangi alanda Türk ekonomisine katkı sağlayan bir faaliyette bulunmak istersiniz? Neden?

Sayfa  92: Sizce yaşadığını bölgede tarımı az yapılan ya da hiç yapılmayan ürünlerden hangileri yetiştirilebilir?

Sayfa  93: Ekonominin hangi alanında Türk ekonomisine katkı sağlayan bir faaliyette bulunmak istersiniz? Neden?

Sayfa  94: Arkadaşlarınızla üretimle ilgili nasıl bir proje yapmak istersiniz?

Sayfa  95: Okulda üretime dayalı hangi işleri yapabilirsiniz?

Ünite değerlendirme soruları

Sayfa  97: Yaşadığınız bölgede ekonomik faaliyetlerle coğrafi özellikler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Sayfa  97: Yaşadığınız bölgede en fazla ihtiyaç duyulan meslekler hangileridir? Neden?

Sayfa  97: Ekonomideki insan etkisini örnek vererek açıklayınız.

Sayfa  97: Üretime katkıda bulunmak için neler yapılabilir?

Sayfa  97: Yaşadığınız bölge ile diğer bölgeleri ekonomik açıdan karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?

  1. ÜNİTE CEVAPLARI

Sayfa 100 : Sizce şimdiye kadar yapılan en önemli buluş nedir? Neden?

Sayfa 101 : İletişim araçları geçmişten günümüze nasıl bir gelişim göstermiştir?

Sayfa 103 : Hava ulaşımında geçmişten günümüze nasıl bir gelişme olmuştur?

Sayfa 104 : Sizce çamaşır ve bulaşık makinesi gibi ev aletlerinin günlük hayata etkileri nelerdir?

Sayfa 106 : Ulaşım alanındaki gelişmeler toplum hayatını başka nasıl değiştirebilir?

Sayfa 107 : Görseldeki insanlar ulaşım ihtiyaçları için hangi teknolojik ürünleri kullanıyorlar? Kullanılan teknolojik ürünler toplum yaşamını nasıl etkilemiş olabilir?

Sayfa 107 : Toplum hayatı bakımından iki görsel arasındaki farklılıklar nelerdir? Farklılıkların oluşmasında buluşların ve teknolojik ürünlerin etkisi ne olabilir?

Sayfa 107 : Ulaşımda otomobilin, uçağın; iletişimde cep telefonunun, televizyonun, internetin; evde teknolojik ürünlerin kullanılmasının toplum hayatını nasıl etkilediğini tartışınız.

Sayfa 108 : Sizce bilim insanlarının en belirgin özellikleri nelerdir?

Sayfa 108 : Belgeden ve haritadan yola çıkarak Kaşgarlı Mahmut’un özelliklerini söyleyiniz.

Sayfa 108 : Cezeri ile Kaşgarlı Mahmut’un ortak ve farklı özellikleri nelerdir?

Sayfa 109 : Sayfada verilen bilgilerle bilim insanlarının özellikleri nasıl eşleştirilebilir?

Sayfa 110 : Atatürk neden İstanbul Üniversitesinin açılmasını istemiş olabilir?

Sayfa 110 : Atatürk’ün sözlerinden onun bilim ve teknolojiye verdiği önemle ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilir?

Sayfa 111 : Atatürk, bilim ve teknolojiye neden önem vermiştir?

Sayfa 112 : Sizce bilim ve teknolojiyle ilgili düzeyinize uygun dergileri okumanın yararları nelerdir?

Sayfa 112 : Bilim ve teknolojiyle ilgili nasıl bir dergi hazırlamak istersiniz?

Sayfa 113 : Kitabının arka bölümündeki “Kaynakça”yı inceleyiniz. Sizce neden kaynakça bölümüne gerek duyulmuştur?

Sayfa 113 : Sizce yaptığınız çalışmalarda yararlandığınız kaynakları göstermek neden önemlidir?

Ünite değerlendirme cevapları

Buluşlarla teknolojik gelişmeler arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir?

Teknolojik ürünlerin yararları ve zararları konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?

Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi açıklayınız.

Bilim ve teknolojiyle ilgili gelişmeler hangi yayınlardan takip edilebilir?

Bir çalışmada yararlanılan kaynakları göstermek neden önemlidir?

  1. ÜNİTE CEVAPLARI

Sayfa 118 : Toplumun eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını hangi kurumlar karşılıyor?

Sayfa 119 : Sizce Kayaşehir’e insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik başka hangi binalar yapılmıştır?

Sayfa 120 : Toplumun eğitim, güvenlik, sağlık ve temiz bir çevrede yaşama ihtiyaçlarına yönelik başka hangi kurumlar vardır?

Sayfa 121 : Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyetlerinin toplum için önemi nedir?

Sayfa 121 : Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çalışmalarının önemi nedir?

Sayfa 121 : Toplumun temel ihtiyaçlarının kurumlar tarafından karşılanması neden önemlidir?

Sayfa 122 : Yaşanan bir deprem sonrasında evini kaybetmiş ailelerin temel ihtiyaçları nelerdir? Bu ihtiyaçları hangi kurumlar karşılar?

Sayfa 123 : Sizce eğitim ve sağlıkla ilgili kurumların insan yaşamındaki yeri nedir?

Sayfa 124 : Çevrenizde sivil toplum kuruluşlarından hangileri var? Bu kuruluşlar hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Sayfa 125 : Sağlık alanında faaliyetlerini yürüten sivil toplum kuruluşlarının en önemli amaçları nelerdir?

Sayfa 126 : Çevreyle ilgili sivil toplum kuruluşları hangi amaçlarla çalışmalarını yürütmektedir?

Sayfa 127 : Sizce sivil toplum kuruluşlarının toplum için önemi nedir?

Sayfa 127 : Sivil toplum kuruluşları etkinlik alanlarına göre nasıl sınıflandırılır?

Sayfa 128 : Sizce TEMA’nın yaptığı etkinliklerin ülkemiz açısından önemi nedir?

Sayfa 128 : TEMA’nın yaptığı projenin önemi nedir?

Sayfa 129 : LÖSEV’in faaliyetlerinin önemi nedir?

Sayfa 130 : Sizce sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetlerde görev alan gönüllülerin rolleri nelerdir?

Sayfa 130 : AKUT’ta ve AFAD’da görev yapacak kişilerin rollerindeki farklılıklar nelerdir?

Sayfa 131 : TEGV faaliyetlerini kimlerle ve nasıl yürütmektedir?

Sayfa 131 : Sizce sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar arasında başka hangi farklar vardır?

Ünite değerlendirmesi soruları

  1. Toplumun temel ihtiyaçları hangi kurumlar tarafından karşılanır?
  2. Kurumların toplum hayatındaki yeri nedir?
  3. Sivil toplum kuruluşlarını hangi etkinlik alanlarına göre sınıflandırırsınız?
  4. Sivil toplum kuruluşlarının, yaptığı etkinliklerin toplum hayatımıza etkileri nelerdir?
  5. Sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar bireylerin rolleri açısından nasıl ayırt edilebilir?
  1. ÜNİTE CEVAPLARI

Sayfa 136 : Kapalı alanların çoğunda uygulanan sigara yasağının nedeni ne olabilir?

Sayfa 136 : Görsellerde görülen kurallara aykırı davranışlar nelerdir? Bu tür davranışların toplum yaşamı üzerindeki etkileri neler olabilir?

Sayfa 136 : İki görseli karşılaştırarak toplumsal kurallara uymamanızın sonuçlarını söyleyiniz.

Sayfa 137 : Anayasanın 3. Maddesinin Türkiye Cumhuriyeti açısından önemi nedir?

Sayfa 137 : Anayasanın 4 . Maddesine neden ihtiyaç duyulmuştur?

Sayfa 138 : Özgürlükten yoksun bırakma durumunda verilecek cezayı adil buluyor musunuz?

Açıklayınız.

Sayfa 138 : Özel hayatın gizliliğinin yasal güvence altına alınması neden önemlidir?

Sayfa 139 : Trafik Kanunu’nun 73. Maddesinin insan ve toplum sağlığı açısından önemi nedir?

Sayfa 139 : Toplumsal hayatı düzenleyen yasaların önemi nedir?

Sayfa 140 : Yaşadığınız ilin en yetkili devlet memuru kimdir? Sizce bu kişinin en önemli görevleri nelerdir?

Sayfa 140 : Valiliğe bağlı müdürlüklerden yararlanarak valinin görevlerini söyleyiniz.

Sayfa 140 : İlinizin valisi olsaydınız eğitim, sağlık, turizm, tarım ve turizm alanlarında hangi sorunlara nasıl çözüm önerileri getirirdiniz?

Sayfa 141 : İnternet sitesindeki haberlerden ve bilgilerden yararlanılarak kaymakamın temel görevleriyle ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir?

Sayfa 141 : Sizce kaymakamın en önemli görevleri nelerdir?

Sayfa 142 : Ülkemizde milletvekilleri ve cumhurbaşkanı nasıl  seçiliyor?

Sayfa 142 : Demokrasinin temel ilkelerinin önemini açıklayınız.

Sayfa 143 : Sizce TBMM’nin yasama faaliyetlerini yapmasıyla ulusal egemenlik arasında  nasılbir ilişki vardır?

Sayfa 144 : Sizce cumhurbaşkanının en önemli görevi nedir?

Sayfa 144 : Atatürk’ün cumhuriyet anlayışı nasıl yorumlanabilir?

Sayfa 144 : Sizce belgede sözü edilen yetkiler neden cumhurbaşkanına verilmiştir?

Sayfa 146 : Görsellere bakarak Milli Eğitim Bakanlığının temel görevlerini söyleyiniz.

Sayfa 147 : İçişleri Bakanlığının yaptıklarının ülkemiz için önemi nedir?

Sayfa 148 : Sizce Sağlık Bakanlığının insan ve toplum sağlığı açısından önemi nedir?

Sayfa 149 : Sizce toplumun barış, güven ve huzur içinde yaşamasında Adalet Bakanlığının rolü nedir?

Sayfa 149 : Sizce bakanlıkların her birinin en önemli görevi nedir?

Sayfa 150 : Bağımsızlımızın sembolleri nelerdir?

Sayfa 150 : Rusya Federasyonu’ndan Suriye’ye eşya taşıyan bir gemi hangi denizleri ve boğazları kullanarak varacağı yere ulaşır?

Sayfa 151 : Şiirde bayrak sevgisi nasıl anlatılmaktadır?

Sayfa 151 : Türk bayrağının sizin ifade ettiği değer nedir?

Sayfa 151 : Türk seyirciler bayrağımızla karşılaşmaları izliyorlar. Sizce bunun sebebi nedir?

Sayfa 151 : Sizce milli sporcumuz, sevincini ve gururunu neden bayrağımızı taşıyarak yaşıyor?

Sayfa 152 : Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde İstiklal Marşı’nın yazılmasına neden ihtiyat duyulmuştur?

Sayfa 152 : İstiklal Marşı, sizde hangi duyguları uyandırıyor?

Sayfa 153 : Sizce ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizin Türk milleti için önemi nedir?

Düşünelim Söyleyelim soruları

Sayfa 155:

Anayasamız ve yasalar olmasaydı toplumsal yaşamımız nasıl olurdu?

Valinin en önemli görevleri nelerdir?

Bakanlar Kurulunun temel görevleri nelerdir?

Bir ülkenin demokratik olabilmesi için egemenlik hakkı nasıl kullanılmalıdır?

Bağımsızlık sembollerine neden saygı duymak gerekir?

 

8.ÜNİTE CEVAPLARI

Sayfa 158 : İlgi alanlarınızı bir arkadaşınızınkiyle karşılaştırarak ortak ve farklı yönlerinizi belirleyiniz.

Sayfa 159 : Çocukların ortak yönleri ve ilgi alanlarını anlatmak için Türkiye’den iki örneği belirten görsel eklemeniz istenirse nasıl görseller seçersiniz?

Sayfa 161 : Dünya çocuklarıyla aranızdaki ortak özellikler nelerdir?

Sayfa 162 : Sert iklimin görüldüğü ülkelerde narenciye ürünleri yetiştirilemez. Sizce bu ülkeler narenciye ihtiyaçlarını nasıl karşılamaktadır?

Sayfa 162 : Haberden Türkiye’nin ihracatıyla ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilir?

Sayfa 163 : Ülkeler arası ekonomik alışverişin boyutlarındaki artışın nedenleri ne olabilir?

Sayfa 164 : Yurt dışında üretilen bir ürün ülkemize nasıl getirilmiş olabilir?

Sayfa 164 : Haberden yararlanarak İnternetin ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilere etkisini tartışınız.

Sayfa 165 : Ulaşım araçlarının ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilere etkisini tartışınız.

Sayfa 166 : Sizce hangi tarihi yapılar Dünya Ortak Mirası Listesi’nde yer alır?

Sayfa 166 : Sizce Mısır Piramitleri, Çin Seddi ve Taç Mahal’in Ortak Miras Listesi’nde yer almalarının nedeni nedir?

Sayfa 167 : Sizce kültürel ögelerin Dünya Ortak Mirası Listesi’nde yer almasının önemi nedir?

Sayfa 168 : Sizce ülkemizde Doğal Miras Listesinde yer alabilecek doğal alanlar hangileridir?

Sayfa 169 : Ülkemizde Dünya Miras Listesinde yer alabilecek tarihi eserler nelerdir?

Sayfa 169 : Dünya Miras Listesine “insanlığın ortak mirası” denilebilir mi? Neden?

Sayfa 170 : Sizce Dünya Ortak Miras ögelerinin tanınmasında turizmin rolü nedir?

Sayfa 171 : 2014 yılında Türkiye’de en fazla ziyaret edilen yer Ayasofya Müzesi’dir.

 İfadenin neden olgu, olduğunu bilgi notundan da yaralanarak açıklayınız. Haberle ilgili bir yorum cümlesi söyleyiniz.

Sayfa 171 : Ortak mirasın daha çok tanınması için ne tür kampanyalar yapılabilir?

Sayfa 172 : Sizce turizmin dünya  insanlarını biraraya getirmedeki rolü nedir?

Sayfa 172 : Sizce turizm fuarlarının uluslararası ilişkilerdeki yeri nedir?

Sayfa 172 : Türkiye’nin kültür merkezi açması toplumlar arasındaki ilişkileri nasıl etkileyebilir?

Sayfa 173 : Sizce uluslararası ilişkilerin dostluk ve barış temelinde yürütülmesinde turizmin yeri nedir?

Düşünelim Söyleyelim soruları

Sayfa 175:

Dünya çocuklarının ortak yönlerinin fazla olması sizce neyi ifade ediyor?

Ülkeler arasında alışverişi kendi yaşamınızdan hangi örneklerle açıklarsınız?

Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde iletişim teknolojisi ne ölçüde etkilidir?

Ortak miras ögelerinin tanınmasında turizm neden önemlidir?

Dünya barışının sağlanmasında turizmin önemi ile ilgili neler söylersiniz?

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler