Vatandaşlık 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Ad/Soyadı:                                                           Sınıf No/:8-                                       Tarih:../../….

ARABULOKU ORTAOKULU 201../201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARIDIR.

S1. Toplumsal hayatı düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi yazılı bir kuraldır?

A) Umut’un otobüste yaşlı bir teyzeye yer vermesi

B) Zeki’nin yirmi yaşına gelince askere gitmesi

C) Çiğdem’in sabah okula gelince öğretmenine günaydı demesi

D) Furkan’ın bayramda babasının elini öpmesi

 

S2. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde İnsan haklarıyla ilgili maddeler sıralanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan maddelerden biri değildir?

A) Bütün insanların yaşama hakkı vardır.

B) Herkes kanunlar önünde eşittir.

C) İnsan hakları bazı ülkelerde cinsiyet ve din ayrımına göre farklı uygulanır.

D) Tün insanların düşünce ve vicdan özgürlüğü vardır.

S3. Yandaki kapalı alanlarda asılan sigarayla ilgili bu tabelanın işlevi nedir?sigara uyarı

A) İnsanlara eğitim olanağı sunmak

B) İnsanlara sorumluluklarını hatırlatmak

C) İnsanın değerini azaltmak

D) İnsanların vergilerini toplamak

S4. İnsanın milletini sevmesi, ülkesinin bütünlüğünü ve milletinin huzurunu herşeyin üstünde tutması, tarihini öğrenmesi, ülkesi için çalışması, sorumluluklarını yerine getirmesi aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanabilir?

A) Sorumsuzluk                               B) Ayrımcılık       C) Halkçılık          D) Vatanseverlik

S5. Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşlarına karşı görevlerinden biri değildir?

A) Herkese üniversite eğitimi vermek                   B) Ülkeyi İç ve dış tehditlere karşı korumak

C) Hak ve özgürlükleri korumak                                               D) Adaleti sağlamak

S5. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşın devlete karşı görevlerinden biri değildir?

A) Kanunlara uymak                                                     B) Kazandığı paranın yarısını devlete vermek

C) Askerlik yapmak                                                        D) Seçimlerde oy kullanmak

 S6. Okullarda demokrasi kültürünügeliştirmek için öğrencilerin eğitim süreçlerinde rol almalarını sağlamaktır. Bu da öğrencilerin karar alma süreçlerinde etkin olabilmesiyle mümkündür. Yani öğrencilerin tüm süreçler katılımı sağlanmalıdır.Metinde aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklanmaktadır?

A) Katılımcılık                    B) Seçimler                        D) Siyasi partiler                              D) Özgürlük

S7. Aşağıdakilerde hangisi sorumluluklarını bilen bir öğrencinin sorumluluğu gereği yaptığı bir davranış değildir?

A) Okula zamanında gidip-gelmesi                          B) Okul kantininde alış-veriş yapması

C) Ev ödevlerini yapması                                             D) Okul kurallarına uyması

 

fidanS8. Yadaki görsel ağaç diken çocuğun bu çabası aşağıdaki STK’ lardan hangisinin amacına uygun düşmektedir?

A) LÖSEV            B) AKUT                 C) AÇEV                            D) TEMA

 

 

S9. Haklar ihlal edildiğinde insanlar isteklerini yazılı olarak dile getirebilir. İlgili makamlara ve mahkemeye başvurarak hakkını arayabilir. Başvurulan kurumlar da otuz gün içinde yazılı başvuruya cevap vermek zorun-dadır. Metinde  hangi hakkımızdan bahsedilmektedir?

A) Dilekçe hakkı                                                              B) Basın-yayın özgürlüğü

C) Seçme ve seçilme hakkı                         D) Seyahat etme hakkı

S10. Devletin vatandaşlara eğitim,sağlık, güvenlik gibi hizmetleri sağlayabilmek için onlardan topladığı  paralara ne denir?

A) Kanunlara uyma                   B) Askerlik yapma                    C) Vergi verme             D) Oy kullanma

S11. Aşağıdakilerden hangisi toplumda düzeni, refahı, huzuru ve barışı sağlayan yazılı hukuk kurallarından biridir?

A) Kazancı oranında vergi vermek                    B) Başkalarının düşüncelerine saygı göstermek

C) Yaşlılara saygı göstermek                              D) İnsanların dini düşüncelerine hoşgörülü olmak

S12. Aşağıdakilerden hangisi başkalarının olumlu özelliklerinin keşfedilmesini engelleyen bir tutumdur?

A) Karşıdaki insanı kabul etmek            B) İletişim kurmaya çalışmak             C) Empati kurmak        D) Önyargılı olmak

S13. Aşağıdakilerden hangisi yandaki şemayı tamamlamak için yazılamaz?

A) Okullar                           B) Dernekler                    C) Sendikalar                             D) Vakıflar

S14. Aşağıdakilerden hangisi  demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir?

A) Hürriyet ve eşitlik               B) Çoğulculuk              C) Katılımcılık                     D) Ayrımcılık

S15. Aşağıdaki soruların doğru (D), yanlış (Y) olduklarını belirtiniz. (10p)

(     ) Yaşadığımız yere aidiyet duygusu, birlikte yaşama duygumuzu güçlendirir.

(     ) Kanunlara uymak vataandaşlık sorumluluklarımızdandır.

(     ) Toplum kuralları tüm bireyleri bağlayıcıdır.

(     ) Değişen dünya şartları ve ihtiyaçlarına karşı kültürümüze yeni öğelerin girmesine izin vermemeliyiz.

(     ) Kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak sadece devletin görevidir.

S16. Aşağıdaki soruların doğru (D), yanlış (Y) olduklarını belirtiniz. (10p)

(     ) Demokratik toplumlarda insanlar sorunlarını şiddetle çözer.

(     ) Farklı bakış açısının demokraside yeri yoktur.

(     ) Ülkemizde temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır.

(     ) Sorunları şiddet ve hukuk dışı yöntemlerle çözmeye çalışmak yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olur.

(     ) Demokratik toplumlarda işbirliği ve iş bölümü önemlidir.

S17. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştiriniz.(10p)

Dilekçe,  Yerleşme ve seyahat özgürlüğü,  Kişi dokunulmazlığı,  Din ve vicdan,  Özel hayatın gizliliği

– İnsanların istediği yere yerleşme ve seyahat edebilme hakkına …………………………………………denir.

– ……………………………………… özgürlüğüne göre istediğimiz dine inanma veya inanmama hürriyetine sahibiz.

– ……………………………………na göre hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz yada sürülemez.

– Kurum ve kuruluşlara karşı istek, dilek ve sorumluluklarımızı iletirken ………………………………………. Hakkımızı kullanırız.

– Bir gazetecinin gizlice bir ünlünün fotoğrafını çekmesi …………………………………………..nin ihlaline örnektir.

Not: seçenekli sorular 5, diğerleri 10’arpuandır.

Başarılar dilerim

Sosyal Bilgiler Öğretmeni www.arabuloku.com     

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir